Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

piątek, 23 lipiec 2010 11:46

O aplikacji komorniczej...

Łukasz Warchoł - asesor komorniczy w rewirze Warszawa Śródmieście. Przez dwa lata poprzedzające asesurę aplikant komorniczym u tego samego komornika.

Aplikację komorniczą wybrałem z dwóch powodów. Pierwszy to mała popularność, wręcz niszowość tej aplikacji w porównaniu np. z aplikacją radcowską czy też sądową, co zwiększa szansę na perspektywy zatrudnienia oraz odniesienia sukcesu. Poza tym na studiach najbardziej ciekawiło mnie zawsze prawo w działaniu. Takim właśnie prawem jest cały obszar egzekucji. Aplikacja ta, jak żadna inna, pozwala na zrozumienie jakie są ekonomiczne cele, ratio legis a także efekty (nie zawsze zamierzone) przepisów innych dziedzin prawa. Różni się do innych aplikacji większym kontaktem z prawdziwym życiem, z problemami ludzi. Czasu nie spędza się głównie na sali sądowej (prawie wcale) ani w biurze (choć to też coraz istotniejsza część pracy komornika) lecz często również w tzw. terenie czyli bezpośrednio w siedzibie/miejscu zamieszkania. Zawód jak i związana z nim aplikacja są wyjątkowo stresujące. Kontakt z dłużnikiem, jego opór, presja wierzyciela na jak najszybsze wyegzekwowanie, nadzór sądu oraz prezesa Sądu, negatywna z reguły ocena zawodu w tzw. opinii publicznej jak również konieczność stosowania przepisów często "na gorąco",  bez czasu żeby przestudiować orzecznictwo, czy napisać uzasadnienie. To predysponuje do tego zawodu jednostki jedynie najbardziej wytrzymałe psychicznie i panujące nad sobą.

Aplikacja komornicza trwa dwa lata. Od roku 2008, aby na nią się dostać należy zdać egzamin testowy, podobny jak przy innych aplikacjach, jedynie trochę krótszy, mniej obszerny i zdaniem większości przystępujących - łatwiejszy (90/150 pkt). Izby Komornicze kierują kandydatów do określonych komorników do pracy, gdyż jedyna dopuszczalną formą odbywania aplikacji jest zatrudnienie. W toku aplikacji aplikant zapoznaje się z całokształtem pracy komornika (niektóre czynności może dokonywać samodzielnie – jak np. doręczenie korespondencji, protokoły, zajęcie mienia do określonej wartości) oraz uczestniczy w zajęciach (od tego roku w wymiarze 1 dnia tygodniowo). Zwyczajowo za aplikację płaci patron (ale nie jest do tego zobligowany), a w dzień zajęć zwalniany jest z obowiązku świadczenia pracy. Zarobki aplikantów są bardzo zróżnicowane i kształtują się na poziomie od 2.000,00 -4500,00 PLN brutto.

Problemem na dzień dzisiejszy jest nieuznawanie aplikacji komorniczej (mimo zbliżonych i stale zwiększających się wymogów merytorycznych wobec aplikantów) jako równorzędnej z innymi aplikacjami prawniczymi i co za tym idzie, brak możliwości przejścia do innych zawodów prawniczych.

Po ukończeniu aplikacji, aby zostać komornikiem konieczne jest jeszcze odbycie asesury w wymiarze minimum 2 lat, stąd łączny czas odbywania aplikacji i asesury to minimum 4 lata. Asesor ma już zbliżony status do komornika, może wykonywać większość czynności samodzielnie. Zarobki są trochę wyższe niż aplikantów i wahają się w przedziale 3.000,00- 6.000,00 PLN brutto ale zakres obowiązków i odpowiedzialności również się zwiększa.

Po odbyciu asesury starać się można o powołanie na stanowisko komornika.


Przy określeniu perspektyw zawodowych, trzeba mieć świadomość specyficznego statusu zawodowego komornika. Mianowicie jest on jednocześnie „quasi przedsiębiorcą”(gdyż ustawa stanowi, że działa na własny rachunek) lecz jest również urzędnikiem państwowym. Przejawia się to zarówno przy samym dostępie do zawodu (utworzenie kancelarii odbywa się w drodze decyzji administracyjnej Ministra Sprawiedliwości) jak również rzutuje na sposób w jaki kancelaria działa. Mianowicie szereg regulacji ogranicza komornika na tyle, że nie sposób odnieść do niego typowych zasad działalności gospodarczej – maksymalizacji zysku, swobody działalności oraz zasad dotyczących ograniczenia kontroli przez organy Państwa. Przykładowo:

 • nie ma możliwości wyboru spraw – komornik obowiązany jest przyjąć sprawy, co do których z góry wiadomo, że nie przyniosą zysku (sprawy alimentacyjne, sprawy dłużników którzy nie mają majątku i było już przeciwko nim bezskutecznie prowadzone egzekucje);
 • cała dziedzina prowadzenia akt, księgowości, korespondencji, oraz urządzeń ewidencyjno - biurowych jest mocno sformalizowana, wydłuża i podraża postępowanie;
 • ustawodawca często zmienia zasady naliczania opłat ( z reguły na niekorzyść dla komorników i co gorsza w sposób nieprzejrzysty, budzący uzasadnione wątpliwości i nierówno traktujący dłużników przykładowo niższa opłata 8% jest przy egzekucji z rachunku bankowego niż przy egzekucji z wynagrodzenia i wpłatach dłużnika w kancelarii 15%) i dodaje komornikom nowe obowiązki bez zapewnienia środków na ich realizację – np. obowiązek wykładania środków na prowadzenie egzekucji z własnej kieszeni w sprawach Skarbu Państwa, obowiązek prowadzenia archiwum akt komorniczych.
 • ustawodawca zmienił od 2008 roku zasady terytorialnego działania komorników – zwiększył „konkurencję”(w zamierzeniu) poprzez możliwość wyboru komornika na terenie całego kraju, z pominięciem zasady właściwości miejscowej(z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości).


Pomimo opisanych wyżej niedogodności i utrudnień, aplikacja komornicza, a w perspektywie asesura i rewir komorniczy są ciekawym i rozwiązaniem dla studentów prawa, którzy szukają nietypowej acz trudnej ścieżki kariery.

 

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 oraz art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 19 września 2009 r. (sobota) godz. 11.00

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

 1. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, Katowicach oraz Rzeszowie
 2. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz Szczecinie
 3. Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, Łodzi, Lublinie oraz Białymstoku

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 31 lipca 2009 r.
Opłata egzaminacyjna wynosi 638,00 PLN (słownie sześćset trzydzieści osiem złotych).
Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: "opłata za egzamin konkursowy na aplikację komorniczą"

Do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą należy załączyć:

 • dwa odpisy wypełnionych formularzy zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą,
 • odpis aktu urodzenia,
 • życiorys,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) - o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
 • dwa zdjęcia.

 


EGZAMIN KOMORNICZY

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy na dzień 16 czerwca 2009 r. godz. 10.00. (część pisemna) oraz na dzień 23 czerwca 2009 r. godz. 10.00. (rozpoczęcie części ustnej)
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr 244, poz. 1801), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji egzaminacyjnej, które mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:

 1. Krakowie, ul. Francesco Nullo 8/3, kod 31-543, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Krakowie, Katowicach oraz w Rzeszowie,
 2. Poznaniu, ul. Głęboka 4, kod 61-553, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Szczecinie,
 3. Warszawie, Al. Jerozolimskie 133/62, kod 02-304, obejmującej obszar właściwości izb komorniczych w Warszawie, Łodzi, Lublinie oraz w Białymstoku.

Termin do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego upływa w dniu 27 kwietnia 2009 r. Opłata egzaminacyjna wynosi 638 zł (słownie sześćset trzydzieści osiem złotych). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: "opłata za egzamin komorniczy".

Do wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego należy załączyć:

 • dwa odpisy wypełnionych formularzy wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego,
 • odpis aktu urodzenia,
 • życiorys,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r. Nr 167, poz. 1191 z późn. zm.), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) - o zdolności do pełnienia obowiązków komornika sądowego,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej, - dokumenty potwierdzające pracę, o której mowa w art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty egzaminacyjnej,
 • dwa zdjęcia.

Źródło: www.ms.gov.pl

 
piątek, 23 lipiec 2010 11:31

Szczęśliwa sobota dla aplikantów

Sobotni egzamin na aplikację okazał się wielkim zaskoczeniem dla zdających – na ich szczęście bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Kandydaci na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną oraz komorniczą świetne poradzili sobie z zestawami egzaminacyjnymi.

Wstępne informacje, podane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, uzyskane telefonicznie od przewodniczących komisji wskazują iż pozytywny wynik, w porównaniu z latami ubiegłymi, uzyskało bardzo wielu kandydatów.

Pozytywny wynik z egzaminów wstępnych uzyskało: na aplikację adwokacką – 76,9% osób (dane ze wszystkich 27 komisji egzaminacyjnych),

 • na aplikację radcowską – 76,7% osób (dane z 20 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację notarialną – 74,5% (dane ze wszystkich 6 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację komorniczą – 92,2% (dane ze wszystkich 3 komisji egzaminacyjnych).
Komisje egzaminacyjne zaskoczyć mogła również rekordowa ilość chętnych.
Do wszystkich egzaminów zgłosiło się łącznie około 14 483 osoby, (dla porównania w 2008r. przystąpiło 13132) kandydatów, w tym: na aplikację adwokacką 4 044 (3542 w roku ubiegłym) osoby,  na aplikację radcowską 8 755 (8060 w 2008) osób, na aplikację notarialną 1 439 (1190 w 2008r.) osób, na aplikację komorniczą 245 (59 osób w 2008r.) osób.

ŁATWIEJSZY EGZAMIN?
Czy tak dobrych rezultatów upatrywać należy w nowej formie egzaminu? Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbyły się bowiem na nowych zasadach, które zostały wprowadzone nowelizacją ustaw – Prawo o adwokaturze, o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie, która weszła w życie 25 marca 2009 r. Nowelizacja ta zmieniała charakter egzaminu na aplikacje z konkursowego, którego celem jest wyłonienie najlepszych kandydatów na wstępny, który sprawdza posiadanie przez kandydatów określonego poziomu wiedzy, umożliwiającego rozpoczęcie dalszego szkolenia na aplikacje.
Kandydaci już w maju poznali wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminie. Wykazy te obejmowały 42 akty prawne na aplikację adwokacką i radcowską oraz 45 aktów prawnych na aplikację notarialną, podczas gdy w poprzednim stanie prawnym liczb aktów prawnych była praktycznie nieograniczona i potencjalnie mogła objąć nawet ponad tysiąc.
Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe. Pytania z tego zakresu w latach poprzednich sprawiały dużą trudność zdającym.

Najbardziej istotną zmianą, która w zasadniczy sposób wpłynęła na wyniki egzaminów było obniżenie – przy jednoczesnym obniżeniu liczby pytań w teście - ustawowej minimalnej liczby punktów, która zapewnia uzyskanie wyniku pozytywnego (liczba pytań w teście – z 250 na 150, pozytywny wynik 100 punktów tj. 66 %, poprzednio 190, tj. 76%).

CO BĘDZIE ZA ROK?
Zaistniała sytuacja pod wątpliwość stawiać może przebieg, a przede wszystkim poziom trudności przyszłorocznych egzaminów. Czy komisje egzaminacyjne wyciągną wnioski i znacząco podniosą poziom trudności egzaminu, czy też utrzymają obecną tendencję, przez co ułatwią wielu kandydatom dostęp do aplikacji? Wtedy byłoby to zgodne z projektem Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczącym swobodnego dostępu do aplikacji, zakładającego całkowite zniesienie wstępnych egzaminów, zmiany metod nauczania, a także skrócenia czasu trwania aplikacji.

Poniżej podajemy zestawy pytań, z którymi zmierzyli się 19 września 2009r. kandydaci na aplikacje. W tym roku los okazał się być dla zdających niezwykle przychylny – pozytywny wynik otrzymało ponad 60% kandydatów. Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbyły się na nowych zasadach, wprowadzających charakter testowy zamiast konkursowego egzaminu, wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminie oraz usunięcie prawa finansowego z zakresu obowiązującego materiału.
 
 
 
APLIKACJA KOMORNICZA
 • Zestaw pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą z dnia 19 września 2009 r.
 • Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą z dnia 19 września 2009 r.

 
Źródło: www.ms.gov.pl
TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ORAZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Minister Sprawiedliwości wyznaczył terminy egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Znane są również egzaminy zawodowe dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników.
Egzamin wstępny na aplikacje odbędzie się 25 września 2010r. o godz. 11:00. Zgłoszenia można składać do 11 sierpnia 2010 r. w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze odpowiedniej rady okręgowej danego samorządu. Opłata za egzamin wstępny wynosi 658,50 PLN.

EGZAMIN ZAWODOWY DLA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

Termin pierwszej części egzaminu zawodowego na adwokatów i radców prawnych Minister Sprawiedliwości wyznaczył na 29 czerwca 2010 r. o godz. 10.00. Jest to termin także dla osób, które odbyły aplikację oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze tj. m.in. doktorów nauk prawnych, osób, które przez okres co najmniej 5 lat zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny.

Egzaminy zostaną przeprowadzony przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 • Druga część egzaminu zawodowego odbędzie się 30 czerwca 2010 r. godz. 10.00;
 • Trzecia część: 1 lipca 2010 r. godz. 10.00
 • Część czwarta i piąta: 2 lipca 2010 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta.
EGZAMIN ZAWODOWY DLA NOTARIUSZY

Dla kandydatów na notariuszy termin egzaminu:
 • Pierwsza część: 9 czerwca 2010 r. godz. 10.00;
 • Druga część:  10 czerwca 2010 r. godz. 10.00;
 • Trzecia część: 11 czerwca 2010 r. godz. 10.00.
EGZAMIN ZAWODOWY DLA KOMORNIKÓW
 • Część pisemna: 27 maja 2010 r. godz. 10.00;
 • Część ustna: oraz na dzień 8 czerwca 2010 r. godz. 10.00
Szczegółowe informacje nt. egzaminów wstępnych oraz końcowych a także wyszczególnionymi wymogami opublikowane zostały  na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
piątek, 23 lipiec 2010 11:04

Aplikacja adwokacka - informacje podstawowe

Charakterystyka pracy adwokata

Adwokat to prawnik, zajmujący się udzielaniem porad prawnych oraz prowadzeniem spraw klientów w sądzie. Adwokaci zajmują się przede wszystkim sporządzaniem opinii prawnych, opracowywaniem projektów aktów prawnych oraz występowaniem przed sądami i urzędami.

Prawo do wykonywania zawodu adwokata mają tylko osoby wpisane na listę adwokatów, przez okręgową Radę Adwokacką. Adwokat może wykonywać swój zawód w formie handlowych spółek osobowych, w zespołach adwokackich, bądź samodzielnie.

Ogół adwokatów i aplikantów adwokackich tworzy Adwokaturę. Na szczeblu centralnym na czele Adwokatury stoi Naczelna Rada Adwokacka, na szczeblu regionalnym - Okręgowa Rada Adwokacka. Zarówno Naczelna Rada Adwokacka jak i Izby oraz Zespoły Adwokackie posiadają osobowość prawną.

Radca prawny a adwokat

Podstawową różnicą między radcami prawnymi a adwokatami jest fakt, iż radcowie mogą pozostawać w stosunku pracy, natomiast nie mogą być obrońcami w sprawach karnych do czego mają prawo adwokaci.

Ze względu na niewielkie różnice w kompetencjach radcy prawnego i adwokata, gdyż rozszerzono uprawnienia radców prawnych do prowadzenia spraw rodzinnych i obrony w sprawach o wykroczenia – coraz częściej pojawiają się głosy o unifikacji tych dwóch zawodów i powstania jednej dużej korporacji pod nazwą adwokatura.

Czas trwania

Aplikacja adwokacka rozpoczyna się dnia 1 stycznia każdego roku i trwa trzy lata. Szkolenie aplikantów adwokackich może być organizowane wspólnie z aplikantami radcowskimi. Aplikant odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem patrona, którego zadaniem jest przygotowanie aplikanta do wykonywania zawodu adwokata. Patron może zatrudnić aplikanta.

Praktyki

Nowelizacja ustawy - Prawo o adwokaturze zniosła obowiązek odbywania przez aplikantów sześciomiesięcznych praktyk w sądzie, prokuraturze, kancelarii notarialnej lub innej instytucji publicznej.

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny na aplikacji adwokackiej jest taki sam jak w przypadku aplikacji radcowskiej oraz notarialnej, a różni się jedynie wiedzą specjalistyczną, związaną ze specyfiką zawodu radcy.

Egzamin konkursowy na aplikację radcowską ma formę pisemną, jest to test złożony z 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Nie otrzymuje punktów ujemnych za niepoprawnie udzielone odpowiedzi! Pozytywny wynik egzaminu konkursowego uzyskuje się po udzieleniu 100 prawidłowych odpowiedzi, czyli 66% wszystkich odpowiedzi.


Egzamin końcowy

Egzamin adwokacki składa się z pięciu części pisemnych. Nowelizacja ustawy (Dz.U. nr 37, poz. 286) zniosła obowiązkową do tej pory część ustną egzaminu.

 1. test składający się z zestawu 100 pytań;
 2. zadanie z zakresu prawa karnego polegające na przygotowaniu aktu oskarżenia lub apelacji, lub sporządzeniu opinii prawnej;
 3. zadanie z zakresu prawa cywilnego - przygotowanie pozwu, wniosku, apelacji, lub opinii prawnej;
 4. zadanie z zakresu prawa gospodarczego - przygotowanie umowy albo pozwu lub wniosku albo apelacji, opinii prawnej;
 5. zadanie z zakresu prawa administracyjnego – przygotowanie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego lub skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, sporządzenia opinii prawnej.

Do egzaminu adwokackiego, oprócz osób, które odbyły aplikację adwokacką, przystąpić mogą:

 1. doktorzy nauk prawnych;
 2. osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;
 3. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej,
 4. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;
 5. osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny;
 6. osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Wpis na listę adwokatów, bez konieczności odbycia aplikacji i zdania egzaminu zawodowego ubiegać się mogą:

1)   profesorowie i doktorzy habilitowani nauk prawnych;

2)   osoby, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;

3)   osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza;


4)   osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

 • zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub
 • wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z późn. zm.2);

5)   osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:

 • zajmowały stanowisko referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora lub
 • wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 4a ust. 1, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Patron

Każda osoba rozpoczynająca aplikację adwokacką zobowiązana jest do znalezienie patrona, czyli adwokata, który będzie dbał o należytą edukację oraz zaznajomienie się z praktyką, kandydata na adwokata.

Patron przedstawia Okręgowej Izbie Adwokackiej pisemną, szczegółową opinię o aplikancie, oraz przebiegu jego aplikacji, po zakończeniu każdego roku szkoleniowego.

Aplikacja a podejmowanie pracy

Aplikant adwokacki może być zatrudniony u swojego patrona. Jeżeli aplikant chce podjąć pracę nie związaną z odbywaną aplikacją potrzebuje zgody patrona oraz dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej.

Zgoda ta nie jest potrzeba aplikantom, którzy podejmują pracę naukową, lub będącym pracownikami naukowo-dydaktycznymi. Wystarczy jedynie pisemne powiadomienie dziekana Rady o rozpoczęciu i zaprzestaniu tych zajęć.

Koszty aplikacji

Koszt egzaminu – 563 zł. (w 2008 roku)

Rok aplikacji – 4504 zł. (aplikant może być zwolniony z tej opłaty, spłata jej może zostać odroczona w czasie lub zostać podzielona na raty).

Koszt togi adwokackiej – ok. 1000 zł. (najlepsi aplikanci otrzymują togi od Rady).

 
piątek, 23 lipiec 2010 10:54

Krótka historia adwokatury

24 grudnia 1918 Naczelnik Państwa Polskiego, Józef Piłsudski, podpisał Dekret w przedmiocie statutu tymczasowego Palestry Państwa Polskiego. Był to jeden z pierwszych aktów ustawodawczych Państwa, które rozpoczęło odbudowywać swą niepodległość po 123 latach niewoli. Akt ten, kontrasygnowany przez najwybitniejszych przedstawicieli władzy wykonawczej: prezydenta ministrów Jędrzeja Moraczewskiego i ministra sprawiedliwości Leona Supińskiego, określił zadania adwokatury (zwanej wtedy Palestrą) oraz wyposażył ją w niezbędne instrumenty prawne, do realizacji owych zadań. 1 marca 1924 r. Ukazał się pierwszy numer Palestry pod redakcją Stanisława Cara. Rozporządzenie Prezydenta RP z 7 października 1932 r. – Prawo o ustroju adwokatury zunifikowało prawo o adwokaturze. 4 maja 1938 r. Uchwalona została ustawa O ustroju adwokatury.

W styczniu 1941 roku, powołano Tajną Naczelną Radę Adwokacką i Rady Adwokackie w Warszawie, Krakowie, Lublinie i we Lwowie.

W okresie Polski Ludowej osłabiano rolę adwokatury polskiej i podporządkowano ją władzom PRL. Dopiero Uchwała Zjazdu Adwokatury (04.01.1981r.) w Poznaniu, wskazująca na obowiązek pełnego dostosowania prawa polskiego do norm Międzynarodowych paktów praw Obywatelskich i Politycznych, przywróciła naczelną rolę Krajowemu Zjazdowi Adwokatury.

26 maja 1982 roku, została uchwalona ustawa Prawo o adwokaturze ( obecna nowelizacja pochodzi z dnia 20 czerwca 2007 r.).

Obecnie Adwokatura Polska to 9236 adwokatów (stan na 31 grudnia 2008 r.), z których 7260 czynnie wykonuje zawód; to także rzesza aplikantów adwokackich odbywających aplikację u swoich patronów - obecnie jest ich 3270 (stan na 31 grudnia 2008 r.); to 24 izby adwokackie, które tworzą zawodowy samorząd adwokacki.

Dzięki specyfice zawodu, wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościom adwokaci są jednym z niezbędnych ogniw tworzenia się i umacniania demokratycznego państwa prawa.

Jako samorząd zawodu zaufania publicznego Naczelna Rada Adwokacka dba o wysoki standard merytorycznego i etycznego wykonywania zawodu adwokata. Kształcenie aplikantów adwokackich, doskonalenie zawodowe adwokatów, sąd dyscyplinarny to tylko niektóre elementy wpływające na wysoki poziom świadczenia usług prawniczych przez adwokatów. Do zadań NRA należy również troska o właściwy poziom tworzenia i stosowania prawa w Polsce. Stąd też NRA opiniuje projekty ustaw i rozporządzeń, włącza się w pomoc prawną wagi ogólnopaństwowej (np. w sprawie kłamstwa oświęcimskiego) oraz reaguje na łamanie praw człowieka.

 

 

 

Jak podaje Ministerstwo Sprawiedliwości, w roku 2008 do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, komorniczą, notarialną i referendarską przystąpiło łącznie 13 132 osoby. Na aplikację adwokacką przystępowało 3 542, z czego 413 osób uzyskało pozytywny wynik.

Poniżej znajdą Państwo analizę wyników testów na aplikację adwokacką, a wśród nich m.in. informacje jakie oceny z dyplomów miały osoby, które dostały się na aplikację, pytania z jakiego zakresu prawa okazały się najbardziej problematyczne, a także na które pytanie padło ok. 98%, a na które tylko 6% poprawnych odpowiedzi.

1.    ANALIZA WYNIKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH ZAKRESÓW PRAWA
 
LP
ZAKRES EGZAMINU
% DOBRZE UDZIELONYCH ODP.
% ŹLE UDZIELONYCH ODP.
ILOŚĆ PYTAŃ W TEŚCIE
% UDZIAŁ W TEŚCIE
1
PRAWO KONSTYTUCYJNE
76,09
23,91
10
4,0%
2
PRAWO KARNE
65,19
34,81
21
8,4%
3
POSTĘPOWANIE KARNE
59,95
40,05
19
7,6%
4
PRAWO KARNE SKARBOWE
55,14
44,86
5
2,0%
5
PRAWO WYKROCZENIA
70,97
29,03
5
2,0%
6
PRAWO CYWILNE
65,34
34,66
29
11,6%
7
POSTĘPOWANIE CYWILNE
69,18
30,82
34
13,6%
8
PRAWO GOSPODARCZE
62,47
37,53
12
4,8%
9
PRAWO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO
76,26
23,74
9
3,6%
11
PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
56,48
43,52
5
2,0%
12
PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE
74,69
25,31
15
6,0%
13
PRAWO ADMINISTRACYJNE
72,72
27,28
10
4,0%
14
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
72,56
27,44
8
3,2%
15
PRAWO FINANSOWE
51,82
48,18
21
8,4%
16
PRAWO EUROPEJSKIE
60,32
39,68
5
2,0%
17
PRAWO USTROJU SĄDÓW
53,54
46,46
10
4,0%
18
PRAWO USTROJU SAMORZĄDU ADWOKATURY
55,50
44,50
13
5,2%
19
PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
48,87
51,13
9
3,6%
20
WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA I ETYKA TEGO ZAWODU
71,38
28,62
2
0,8%
13
PRAWO ADMINISTRACYJNE
72,72
27,28
10
4,0%
14
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
72,56
27,44
8
3,2%
15
PRAWO FINANSOWE
51,82
48,18
21
8,4%
16
PRAWO EUROPEJSKIE
60,32
39,68
5
2,0%
17
PRAWO USTROJU SĄDÓW
53,54
46,46
10
4,0%
18
PRAWO USTROJU SAMORZĄDU ADWOKATURY
55,50
44,50
13
5,2%
19
PRAWO USTROJU INNYCH ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
48,87
51,13
9
3,6%
20
WARUNKI WYKONYWANIA ZAWODU ADWOKATA I ETYKA TEGO ZAWODU
71,38
28,62
2
0,8%
 
RAZEM
   
250
100%


2.    ANALIZA PROFILU ZDAJĄCYCH NA APLIKACJĘ ADWOKACKĄ
 
Wykres 1. Oceny z dyplomów w odniesieniu do wszystkich wyników pozytywnych z egzaminu.
Wykres 2. Stosunek pozytywnych wyników do wszystkich pozytywnych wyników w zależności od roku ukończenia.
3.    TEST ADWOKACKI – ANALIZA PYTAŃ

PYTANIE NAJŁATWIEJSZE           98,48 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI

Zgodnie z Kodeksem karnym, wobec sprawcy, który w czasie popełnienia przestępstwa ukończył 17, ale nie ukończył 18 lat, nie orzeka się:

A. kary 15 lat pozbawienia wolności,
B. kary 25 lat pozbawienia wolności,
C. kary dożywotniego pozbawienia wolności.

PYTANIE NAJTRUDNIEJSZE         6,02 % POPRAWNYCH ODPOWIEDZI

Zgodnie z Kodeksem karnym, przestępstwo naruszenia miru domowego jest ścigane:

A. tylko na wniosek pokrzywdzonego,
B. tylko z urzędu,
C. z oskarżenia prywatnego.

Źródło: www.ms.gov.pl

 

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało informacje o liczbie chętnych na aplikacje korporacyjne. Jak podaje MS, w tym roku wnioski (w skali kraju) o dopuszczenie do egzaminów na wszystkie aplikacje złożyła najwyższa (w porównaniu z latami 2005-2008) liczba osób – 14 237 (w 2005 r. – 4995 osób, 2006 r. – 7057 osób, w 2007 r. – 9079 osób, w 2008 r. – 13 153 osoby).

Liczba zgłoszeń – w skali kraju – na poszczególne aplikacje kształtuje się następująco:

 • aplikacja adwokacka – 4044 zgłoszeń,
 • aplikacja radcowska – 8754 zgłoszeń,
 • aplikacja notarialna – 1439 zgłoszeń.

19 września 2009 r. (sobota) o godz. 11 w całej Polsce rozpoczną się egzaminy wstępne na aplikacje korporacyjne: radcowską, adwokacką i notarialną.

W tym roku, po raz pierwszy, egzaminy odbędą się na nowych, dużo bardziej przyjaznych dla zdających, zasadach. Osoby przystępujące do egzaminów wstępnych na aplikacje wcześniej mogą zapoznać się z wykazem tytułów aktów prawnych, które mogą stanowić podstawą ułożenia testów. Wykazy tych tytułów na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną już w maju zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe. Pytania z tego zakresu w latach poprzednich sprawiały dużą trudność zdającym. Ponadto zmniejszyła się liczba pytań w teście – z 250 na 150. Pozytywny wynik z egzaminu zapewni uzyskanie 100 punktów, czyli 66 % możliwych do uzyskania punktów. Tym samym obniżony został próg punktowy przesądzający o pozytywnym wyniku egzaminu z  77% do 66%. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uzależnione będzie zatem wyłącznie od otrzymania określonej liczby punktów, a nie od jakichkolwiek innych uznaniowych czynników.

Źródło: www.ms.gov.pl

piątek, 23 lipiec 2010 10:20

Szczęśliwa sobota dla aplikantów

Sobotni egzamin na aplikację okazał się wielkim zaskoczeniem dla zdających – na ich szczęście bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Kandydaci na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną oraz komorniczą świetne poradzili sobie z zestawami egzaminacyjnymi.

Wstępne informacje, podane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, uzyskane telefonicznie od przewodniczących komisji wskazują iż pozytywny wynik, w porównaniu z latami ubiegłymi, uzyskało bardzo wielu kandydatów.

Pozytywny wynik z egzaminów wstępnych uzyskało:

 • na aplikację adwokacką76,9% osób (dane ze wszystkich 27 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację radcowską76,7% osób (dane z 20 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację notarialną74,5% (dane ze wszystkich 6 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację komorniczą92,2% (dane ze wszystkich 3 komisji egzaminacyjnych).
Komisje egzaminacyjne zaskoczyć mogła również rekordowa ilość chętnych.
Do wszystkich egzaminów zgłosiło się łącznie około 14 483 osoby, (dla porównania w 2008r. przystąpiło 13132) kandydatów, w tym: na aplikację adwokacką 4 044 (3542 w roku ubiegłym) osoby,  na aplikację radcowską 8 755 (8060 w 2008) osób, na aplikację notarialną 1 439 (1190 w 2008r.) osób, na aplikację komorniczą 245 (59 osób w 2008r.) osób.

ŁATWIEJSZY EGZAMIN?

Czy tak dobrych rezultatów upatrywać należy w nowej formie egzaminu? Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbyły się bowiem na nowych zasadach, które zostały wprowadzone nowelizacją ustaw – Prawo o adwokaturze, o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie, która weszła w życie 25 marca 2009 r. Nowelizacja ta zmieniała charakter egzaminu na aplikacje z konkursowego, którego celem jest wyłonienie najlepszych kandydatów na wstępny, który sprawdza posiadanie przez kandydatów określonego poziomu wiedzy, umożliwiającego rozpoczęcie dalszego szkolenia na aplikacje.
Kandydaci już w maju poznali wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminie. Wykazy te obejmowały 42 akty prawne na aplikację adwokacką i radcowską oraz 45 aktów prawnych na aplikację notarialną, podczas gdy w poprzednim stanie prawnym liczb aktów prawnych była praktycznie nieograniczona i potencjalnie mogła objąć nawet ponad tysiąc.
Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe. Pytania z tego zakresu w latach poprzednich sprawiały dużą trudność zdającym.

Najbardziej istotną zmianą, która w zasadniczy sposób wpłynęła na wyniki egzaminów było obniżenie – przy jednoczesnym obniżeniu liczby pytań w teście - ustawowej minimalnej liczby punktów, która zapewnia uzyskanie wyniku pozytywnego (liczba pytań w teście – z 250 na 150, pozytywny wynik 100 punktów tj. 66 %, poprzednio 190, tj. 76%).

CO BĘDZIE ZA ROK?

Zaistniała sytuacja pod wątpliwość stawiać może przebieg, a przede wszystkim poziom trudności przyszłorocznych egzaminów. Czy komisje egzaminacyjne wyciągną wnioski i znacząco podniosą poziom trudności egzaminu, czy też utrzymają obecną tendencję, przez co ułatwią wielu kandydatom dostęp do aplikacji? Wtedy byłoby to zgodne z projektem Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczącym swobodnego dostępu do aplikacji, zakładającego całkowite zniesienie wstępnych egzaminów, zmiany metod nauczania, a także skrócenia czasu trwania aplikacji.