Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

Charakterystyka pracy notariusza

Notariusz jest upoważniony do wydawania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności notarialnych, które nabierają charakteru dokumentu urzędowego.

Notariusze, w odróżnieniu od adwokatów i radców prawnych, nie wykonują usług, lecz dokonują, podobnie jak sądy, czynności notarialnych. Notariusze powoływani są przez Ministra Sprawiedliwości.

Czas trwania aplikacji

Aplikacja notarialna trwa 2 lata i 6 miesięcy, jest prowadzona przez Radę Izby Notarialnej. Celem aplikacji notarialnej jest zaznajomienie kandydata z całokształtem pracy notariusza.

Aplikant odbywa aplikację u notariusza, z którym zawarł umowę lub notariusza wyznaczonego przez Radę Izby (gdy aplikant podpisał umowę z Radą).

Rada Izby Notarialnej ustala rodzaj i formę zajęć, które przeprowadzane są przez 1 dzień w tygodniu. Aplikacja zakończona jest egzaminem Notarialnym. Przed tym egzaminem notariusz prowadzący aplikację, sporządza opinie o aplikancie, która dołączana jest do jego akt osobowych.

Egzamin na aplikację

Egzamin wstępny na aplikacji notarialnej jest taki sam jak w przypadku aplikacji radcowskiej oraz adwokackiej, a różni się jedynie wiedzą specjalistyczną, związaną ze specyfiką zawodu radcy.

Egzamin konkursowy na aplikację radcowską ma formę pisemną, jest to test złożony z 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź kandydat uzyskuje 1 punkt. Nie otrzymuje punktów ujemnych za niepoprawnie udzielone odpowiedzi! Pozytywny wynik egzaminu konkursowego uzyskuje się po udzieleniu 100 prawidłowych odpowiedzi, czyli 66% wszystkich odpowiedzi.

Osoby zwolnione z aplikacji:

 1. doktorzy nauk prawnych;
 2. osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;
 3. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
 4. osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;
 5. osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski w zakresie, w którym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa określonego w art. 71b § 4;
 6. osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.


Wymogu odbycia aplikacji notarialnej i złożenia egzaminu notarialnego nie stosuje się do:

 1. profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych;
 2. osób, które zajmowały stanowisko sędziego lub prokuratora;
 3. osób, które wykonywały zawód adwokata lub radcy prawnego przez okres co najmniej 3 lat;
 4. osób, które co najmniej 3 lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Koszty aplikacji:

Koszt egzaminu – 702 zł.

 

Na podstawie art. 71 c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 198, poz. 1158 i Dz. U z 2009 r. Nr 37, poz. 286) Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację notarialną podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów prawnych,z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowychna egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2009 r.:ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,

 1. ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 2. Traktat z dnia 25 marca 1957 r. ustanawiający Wspólnotę Europejską – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Aten,
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 5. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 6. ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 7. ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 8. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 9. ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 10. ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
 11. ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 12. ustawa z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze,
 13. ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 14. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 15. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 16. ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 17. Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Aten,
 18. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 19. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 20. ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 21. ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 22. ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 23. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 24. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 25. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe,
 26. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 27. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 28. ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 29. ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 30. ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 31. ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 32. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 33. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 34. ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 35. ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 36. ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym,
 37. ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze,
 38. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 39. ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 40. ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
 41. ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej,
 42. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych,
 43. ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 44. ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
piątek, 23 lipiec 2010 12:29

Wyniki egzaminu notarialnego

Ministerstwo Sprawiedliwości podało listę osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 15-17 lipca 2009 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało informacje o liczbie chętnych na aplikacje korporacyjne. Jak podaje MS, w tym roku wnioski (w skali kraju) o dopuszczenie do egzaminów na wszystkie aplikacje złożyła najwyższa (w porównaniu z latami 2005-2008) liczba osób – 14 237 (w 2005 r. – 4995 osób, 2006 r. – 7057 osób, w 2007 r. – 9079 osób, w 2008 r. – 13 153 osoby).

Liczba zgłoszeń – w skali kraju – na poszczególne aplikacje kształtuje się następująco:

 • aplikacja adwokacka – 4044 zgłoszeń,
 • aplikacja radcowska – 8754 zgłoszeń,
 • aplikacja notarialna – 1439 zgłoszeń.

19 września 2009 r. (sobota) o godz. 11 w całej Polsce rozpoczną się egzaminy wstępne na aplikacje korporacyjne: radcowską, adwokacką i notarialną.

W tym roku, po raz pierwszy, egzaminy odbędą się na nowych, dużo bardziej przyjaznych dla zdających, zasadach. Osoby przystępujące do egzaminów wstępnych na aplikacje wcześniej mogą zapoznać się z wykazem tytułów aktów prawnych, które mogą stanowić podstawą ułożenia testów. Wykazy tych tytułów na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną już w maju zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe. Pytania z tego zakresu w latach poprzednich sprawiały dużą trudność zdającym. Ponadto zmniejszyła się liczba pytań w teście – z 250 na 150. Pozytywny wynik z egzaminu zapewni uzyskanie 100 punktów, czyli 66 % możliwych do uzyskania punktów. Tym samym obniżony został próg punktowy przesądzający o pozytywnym wyniku egzaminu z  77% do 66%. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego uzależnione będzie zatem wyłącznie od otrzymania określonej liczby punktów, a nie od jakichkolwiek innych uznaniowych czynników.

Źródło: www.ms.gov.pl

piątek, 23 lipiec 2010 12:19

Zobacz testy z egzaminu notarialnego !!!

 

Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawia zestaw pytań testowych wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadania z drugiej i trzeciej części egzaminu notarialnego, który odbył się w dniach 15 - 17 lipca 2009 roku.

 

piątek, 23 lipiec 2010 12:18

Szczęśliwa sobota dla aplikantów

 

Sobotni egzamin na aplikację okazał się wielkim zaskoczeniem dla zdających – na ich szczęście bardzo przyjemnym zaskoczeniem. Kandydaci na aplikację radcowską, adwokacką, notarialną oraz komorniczą świetne poradzili sobie z zestawami egzaminacyjnymi.

Wstępne informacje, podane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, uzyskane telefonicznie od przewodniczących komisji wskazują iż pozytywny wynik, w porównaniu z latami ubiegłymi, uzyskało bardzo wielu kandydatów.

Pozytywny wynik z egzaminów wstępnych uzyskało:

 • na aplikację adwokacką76,9% osób (dane ze wszystkich 27 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację radcowską76,7% osób (dane z 20 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację notarialną74,5% (dane ze wszystkich 6 komisji egzaminacyjnych),
 • na aplikację komorniczą92,2% (dane ze wszystkich 3 komisji egzaminacyjnych).
Komisje egzaminacyjne zaskoczyć mogła również rekordowa ilość chętnych.
Do wszystkich egzaminów zgłosiło się łącznie około 14 483 osoby, (dla porównania w 2008r. przystąpiło 13132) kandydatów, w tym: na aplikację adwokacką 4 044 (3542 w roku ubiegłym) osoby,  na aplikację radcowską 8 755 (8060 w 2008) osób, na aplikację notarialną 1 439 (1190 w 2008r.) osób, na aplikację komorniczą 245 (59 osób w 2008r.) osób.

ŁATWIEJSZY EGZAMIN?

Czy tak dobrych rezultatów upatrywać należy w nowej formie egzaminu? Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbyły się bowiem na nowych zasadach, które zostały wprowadzone nowelizacją ustaw – Prawo o adwokaturze, o radcach prawnych oraz ustawy – Prawo o notariacie, która weszła w życie 25 marca 2009 r. Nowelizacja ta zmieniała charakter egzaminu na aplikacje z konkursowego, którego celem jest wyłonienie najlepszych kandydatów na wstępny, który sprawdza posiadanie przez kandydatów określonego poziomu wiedzy, umożliwiającego rozpoczęcie dalszego szkolenia na aplikacje.
Kandydaci już w maju poznali wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminie. Wykazy te obejmowały 42 akty prawne na aplikację adwokacką i radcowską oraz 45 aktów prawnych na aplikację notarialną, podczas gdy w poprzednim stanie prawnym liczb aktów prawnych była praktycznie nieograniczona i potencjalnie mogła objąć nawet ponad tysiąc.
Z zakresu egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką i radcowską usunięto prawo finansowe. Pytania z tego zakresu w latach poprzednich sprawiały dużą trudność zdającym.

Najbardziej istotną zmianą, która w zasadniczy sposób wpłynęła na wyniki egzaminów było obniżenie – przy jednoczesnym obniżeniu liczby pytań w teście - ustawowej minimalnej liczby punktów, która zapewnia uzyskanie wyniku pozytywnego (liczba pytań w teście – z 250 na 150, pozytywny wynik 100 punktów tj. 66 %, poprzednio 190, tj. 76%).

CO BĘDZIE ZA ROK?

Zaistniała sytuacja pod wątpliwość stawiać może przebieg, a przede wszystkim poziom trudności przyszłorocznych egzaminów. Czy komisje egzaminacyjne wyciągną wnioski i znacząco podniosą poziom trudności egzaminu, czy też utrzymają obecną tendencję, przez co ułatwią wielu kandydatom dostęp do aplikacji? Wtedy byłoby to zgodne z projektem Krajowej Rady Radców Prawnych, dotyczącym swobodnego dostępu do aplikacji, zakładającego całkowite zniesienie wstępnych egzaminów, zmiany metod nauczania, a także skrócenia czasu trwania aplikacji.

 

Poniżej podajemy zestawy pytań, z którymi zmierzyli się 19 września 2009r. kandydaci na aplikacje. W tym roku los okazał się być dla zdających niezwykle przychylny – pozytywny wynik otrzymało ponad 60% kandydatów. Tegoroczne egzaminy na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną odbyły się na nowych zasadach, wprowadzających charakter testowy zamiast konkursowego egzaminu, wykaz tytułów aktów prawnych obowiązujących na egzaminie oraz usunięcie prawa finansowego z zakresu obowiązującego materiału.
 

 
APLIKACJA NOTARIALNA
 • Zestaw pytań testowych z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną z dnia 19 września 2009 r.
 • Wykaz prawidłowych odpowiedzi do zestawu pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną z dnia 19 września 2009 r.

 

Test aplikacja notarialna

Źródło: www.ms.gov.pl

TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE ORAZ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

Minister Sprawiedliwości wyznaczył terminy egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą. Znane są również egzaminy zawodowe dla adwokatów, radców prawnych, notariuszy i komorników.
Egzamin wstępny na aplikacje odbędzie się 25 września 2010r. o godz. 11:00. Zgłoszenia można składać do 11 sierpnia 2010 r. w siedzibie komisji kwalifikacyjnej, na obszarze odpowiedniej rady okręgowej danego samorządu. Opłata za egzamin wstępny wynosi 658,50 PLN.

EGZAMIN ZAWODOWY DLA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH

Termin pierwszej części egzaminu zawodowego na adwokatów i radców prawnych Minister Sprawiedliwości wyznaczył na 29 czerwca 2010 r. o godz. 10.00. Jest to termin także dla osób, które odbyły aplikację oraz dla osób, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze tj. m.in. doktorów nauk prawnych, osób, które przez okres co najmniej 5 lat zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora, osób, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny.

Egzaminy zostaną przeprowadzony przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 • Druga część egzaminu zawodowego odbędzie się 30 czerwca 2010 r. godz. 10.00;
 • Trzecia część: 1 lipca 2010 r. godz. 10.00
 • Część czwarta i piąta: 2 lipca 2010 r. godz. 10.00 - część czwarta i piąta.
EGZAMIN ZAWODOWY DLA NOTARIUSZY

Dla kandydatów na notariuszy termin egzaminu:
 • Pierwsza część: 9 czerwca 2010 r. godz. 10.00;
 • Druga część:  10 czerwca 2010 r. godz. 10.00;
 • Trzecia część: 11 czerwca 2010 r. godz. 10.00.
EGZAMIN ZAWODOWY DLA KOMORNIKÓW
 • Część pisemna: 27 maja 2010 r. godz. 10.00;
 • Część ustna: oraz na dzień 8 czerwca 2010 r. godz. 10.00
Szczegółowe informacje nt. egzaminów wstępnych oraz końcowych a także wyszczególnionymi wymogami opublikowane zostały  na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.
piątek, 23 lipiec 2010 12:01

UOKiK Komunikat Prasowy

Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza uchwalony przez Krajową Radę Notarialną zawiera postanowienie naruszające konkurencję – uznała Prezes UOKiK. To kolejna interwencja Urzędu w sektorze usług profesjonalnych.

[Warszawa, 21 kwietnia 2010 r.] Postępowanie przeciwko Krajowej Radzie Notarialnej zostało wszczęte w maju 2009 roku. Urząd zakwestionował postanowienie zawarte w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza pozwalające notariuszowi otworzyć kancelarię w budynku, w którym mieści się już inna kancelaria jedynie pod warunkiem uzyskania zgody Rady Izby Notarialnej. Przynależność do Krajowej Rady Notarialnej i przestrzeganie uchwalonego przez nią kodeksu jest obligatoryjne dla każdego notariusza prowadzącego kancelarię.

Z informacji zgromadzonych przez UOKiK wynika, że regionalne Izby Notarialne niejednokrotnie nie zgadzały się na otwarcie kolejnych kancelarii w jednym budynku.  W praktyce było to możliwe jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez notariusza prowadzącego już działalność w tym miejscu. Zdaniem Prezes Urzędu istniejący przepis spowodował ograniczenie konkurencji pomiędzy notariuszami. Część z nich miała utrudniony dostęp do rynku, nie mogąc rywalizować o klienta z posiadającymi już kancelarię w danym miejscu. Odczuwały to również osoby korzystające z usług notariuszy.  Mogły one mieć ograniczony wybór kancelarii, w szczególności w przypadku sąsiadujących z siedzibami spółek deweloperskich lub sądami.

Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji. Przez porozumienia rozumie się również uchwały lub inne akty związku przedsiębiorców lub ich organów statutowych. Maksymalna sankcja finansowa za naruszenie prawa konkurencji wynosi do 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Na Krajową Radę Notarialną nałożona została kara w wysokości 35 114 złotych. Poza sankcją finansową Prezes UOKiK nakazała również zmianę zakwestionowanego przepisu. Decyzja nie jest ostateczna. Krajowa Rada Notarialna ma prawo odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Usługi notarialne należą do grupy usług profesjonalnych (wolnych zawodów) – charakteryzujących się dużym zakresem samoregulacji oraz restrykcjami dotyczącymi dostępu do zawodu, dozwolonego zakresu zachowań rynkowych, czy też formy organizacyjnej prowadzenia działalności. UOKiK na bieżąco monitoruje sektor usług profesjonalnych, reagując w przypadku naruszenia konkurencji. Wątpliwości Urzędu budzą zwłaszcza postanowienia regulaminów odnoszące się do wynagrodzenia za świadczone usługi profesjonalistów. Odgórne wpływanie przez korporacje na wysokość pobieranych opłat jest zdaniem UOKiK działalnością analogiczną do zmowy kartelowej i stanowi zagrożenie dla konkurencji na rynku. Przykładem działań Urzędu są dwie decyzje dotyczące samorządu architektów.  W 2002 roku wydana została decyzja uznająca za praktykę ograniczającą konkurencję wpisanie do statutu Krajowej Izby Architektów postanowienia zobowiązującego członków do stosowania określonych postanowień ustalających minimalne ceny za wykonywane prace. Z kolei w 2006 roku Urząd zakwestionował postanowienia wewnętrznego regulaminu, który zabraniał udziału architektom w konkursach i przetargach, gdzie podstawowym kryterium wyboru była cena. Pod lupą UOKiK znalazły się również wcześniejsze działania samorządu notariuszy. W 2002 roku Prezes Urzędu uznał za sprzeczne z prawem umieszczenie w Kodeksie Etyki Zawodowej Notariusza postanowienia określającego przyciąganie klientów poprzez proponowanie niższego wynagrodzenia za usługi notarialne za przejaw nieuczciwej konkurencji i szczególnie rażący jej przypadek. Obecnie, dzięki interwencjom Urzędu, samorządy architektów oraz notariuszy nie stosują juz zakwestionowanych postanowień.


Poza nakładaniem kar i nakazywaniem zaniechania określonych działań UOKiK analizuje również zjawiska zachodzących na różnych rynkach. Efektem tych badań są raporty, które wskazują na poziom rozwoju konkurencji w sektorze oraz mogą być podstawą do interwencji organu antymonopolowego. W dokumencie rekomendowaliśmy kierunki rozwoju rynku energetycznego oraz przedstawiliśmy konkretne propozycje zmian mających na celu wprowadzenie efektywnej konkurencji w tym sektorze.
Podobne badania przeprowadzane były również w sektorze usług profesjonalnych. Ostatni z nich dotyczył zawodów: architekta oraz inżyniera budowlanego. Jak wynika z analizy Urzędu Polska na tle innych państw Unii Europejskiej posiada jedne z bardziej restrykcyjnych przepisów dotyczących dostępu do tych zawodów (np. w zakresie obowiązkowej edukacji i praktyki zawodowej przyszłych architektów, wynoszących odpowiednio pięć i trzy lata, przy obowiązkowej przynależności do izby zawodowej, która przeprowadza postępowanie egzaminacyjne dla kandydatów). Zdaniem UOKiK niezbędne dla funkcjonowania rynku usług profesjonalnych oraz rozwoju nieskrępowanej konkurencji w tym obszarze jest m.in. ograniczenie wyłącznej kontroli korporacji nad procesem egzaminowania kandydatów do zawodu.

Rekomendacje dotyczące wprowadzenia zmian w przepisach będą jednym z tematów debaty pt. Beneficjenci regulacji – konsumenci czy korporacje zawodowe – liberalizacja wolnych zawodów, organizowanej przez UOKiK razem z Dziennikiem Gazetą Prawną.

Spotkanie rozpoczyna się o 10.00 w redakcji Dziennika/Gazety Prawnej, ul. Okopowa 58/72, Warszawa. W debacie udział wezmą m.in. Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel – Prezes UOKiK, Zbigniew Ćwiąkalski – partner w Kancelarii SPCG, Uniwersytet Jagielloński, Olgierd Dziekoński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Sławomir Żak – Prezes Krajowej Izby Architektów RP.

 

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU KOMORNIKA

Praca komornika sądowego polega na jak najszybszym i zgodnie z przepisami ściągnięciu od dłużnika należności określonych podlegającym wykonaniu wyrokiem sądowym na rzecz wierzyciela. Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego mogą być: wyroki sądowe, nakazy sądowe, akty notarialne. Komornik przyjmując w swym biurze wierzyciela i po zapoznaniu się z całością sprawy, w tym dokumentacją sądową, ustala drogę postępowania egzekucyjnego. Z każdej czynności komornik sporządza protokoły oraz zapisuje ją w rejestrze akt danej sprawy. Ponadto składa roczne i półroczne sprawozdania z czynności komorniczych do Ministra Sprawiedliwości.

NABÓR NA APLIKACJĘ

Egzamin na aplikację przeprowadzany jest w formie testu. Nabór na nią odbywa się co 2 lata. W konkursie na aplikację brać mogą udział absolwenci nie tylko prawa, ale i administracji.
W celu odbycia aplikacji należy odbyć trwające pół roku praktyki w kancelarii komorniczej, po tym czasie można ubiegać się o zatrudnienie w charakterze aplikanta. Na zatrudnienie aplikanta wyrazić musi zgodę Rada Izby Komorniczej, która może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z kandydatem.

CZAS TRWANIA

Aplikacja komornicza trwa 2 lata.  Odbywa się ona u patrona – komornika, który zapoznaje aplikanta z prowadzeniem kancelarii komorniczej i  praktyką egzekucyjną. Możliwe są również praktyki w sądzie cywilnym.

EGZAMIN KOŃCOWY

Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na opracowaniu przez aplikanta tematów z zakresu czynności egzekucyjnych (trwa ona 6 godzin). Podczas części pisemnej egzaminu aplikant komorniczy może posługiwać się tekstami przepisów prawnych, komentarzami i zbiorami orzeczeń.
Część ustna egzaminu weryfikuje znajomość prawa o ustroju sądów powszechnych oraz innych organów ochrony prawnej, z zarysem prawa konstytucyjnego oraz szczegółową znajomość przepisów o egzekucji sądowej oraz innych przepisów, których stosowanie należy do czynności komornika.

ASESURA

Czas asesury nie jest określony w ustawie – mogą wyznaczać go komornicy. Asesora komorniczego powołuje prezes właściwego sądu apelacyjnego na wniosek komornika, który zamierza zatrudnić asesora komorniczego.