Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań i stawiania prognoz rynkowych. Warszawskie biuro Schoenherr, wiodącej kancelarii prawnej w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE) specjalizującej się w prawie gospodarczym, podsumowało najważniejsze wydarzenia na rynku prawnym w 2015r. Kancelaria przygotowała również przegląd istotnych zmian zapowiadanych w 2016 r. w obszarze prawa korporacyjnego, cywilnego, rynków finansowych oraz nieruchomości.

Duża konkurencja i zwiększający się wpływ prawników na strategie klientów

Rynek usług prawnych jest wysoce konkurencyjny. Wymusza to na kancelariach nieustanną dbałość o utrzymanie wysokiej jakości obsługi oraz poszukiwanie obszarów, w których mogą się wyróżnić. W 2015 r., podobnie jak w latach poprzednich, zauważalny był trend specjalizacji kancelarii. Dzięki specjalizacji, mogą one lepiej odpowiadać na różnorodne potrzeby klientów. Stopniowej zmianie ulegała również rola zewnętrznych kancelarii. Klienci oczekiwali od nich nie tylko interpretacji przepisów, ale też konkretnych propozycji działań przekładających się na strategię biznesową. Trend ten będzie dostrzegalny również w kolejnych latach.

Schoenherr jest kancelarią świadczącą usługi doradztwa prawnego dotyczące obszaru inwestycji oraz transakcji transgranicznych. Tradycyjnymi źródłami pracy w minionym roku były dla nas rynki fuzji i przejęć, nieruchomości oraz finansowania. Jednocześnie obserwowaliśmy rozwój innych obszarów niż doradztwo transakcyjne, w szczególności prawa konkurencji, kwestii publiczno-prawnych czy przeciwdziałania nadużyciom w przedsiębiorstwach. Spodziewamy się, że będą one w dalszym ciągu zyskiwać na znaczeniu. – mówi Paweł Halwa, Partner Zarządzający w warszawskim biurze kancelarii Schoenherr.

Rynek prawny w Polsce w 2015 r. - podsumowanie

Analizując istotne zmiany prawne z 2015 r., kancelaria Schoenherr zwraca uwagę na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z marca 2015 r. Uznał on za niezgodne z konstytucją niektóre przepisy Ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co ma duże znaczenie dla rynku nieruchomości w Polsce. Trybunał ograniczył krąg podmiotów mogących domagać się przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, eliminując z niego prawie wszystkie osoby prawne. W rezultacie osoby te mogą jedynie wnioskować o sprzedaż prawa własności nieruchomości, ale właściciel nieruchomości (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego) nie musi takiego wniosku uwzględnić. W związku z pojawiającymi się od dłuższego czasu postulatami wyeliminowania prawa użytkowania wieczystego, rynek oczekuje zastąpienia niekonstytucyjnych przepisów nowymi regulacjami.

W lipcu 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu postępowania karnego. Zmiany objęły w głównej mierze postępowanie dowodowe. Celem reformy procedury karnej było doprowadzenie do wymuszenia większej aktywności stron postępowania – przede wszystkim prokuratora i obrońcy, przy jednoczesnym zmniejszeniu roli sądu w przeprowadzaniu dowodów. Inicjatywa dowodowa przysługiwać miała głównie stronom, sąd zaś uzyskał możliwość przeprowadzenia dowodu z urzędu jedynie w wyjątkowych przypadkach. Zmiany miały na celu przyspieszenie postępowania oraz zwiększenie zasady kontradyktoryjności. Wprowadzono większą aktywność stron, zmniejszając aktywność sądu w przeprowadzaniu postępowania dowodowego.

Zmieniono również Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z której obecnie wynika wprost, że miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny określać miejsca, w których mogą być lokowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kwadratowych (tzw. wielkopowierzchniowe obiekty handlowe). Zmiana miała na celu zakończenie wieloletniego sporu o to, czy do wybudowania takiego obiektu konieczne jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czy wystarczy decyzja o warunkach zabudowy. Niestety, ustawodawca nie określił skutków tej zmiany dla obowiązujących planów oraz już wydanych decyzji o warunkach zabudowy, co powoduje, że spór jest rozstrzygnięty tylko częściowo.

Zmiany na polskim rynku prawnym w 2016 r.

Prawnicy kancelarii Schoenherr wskazują istotne kierunki rozwoju w wybranych dziedzinach prawa w 2016 r.

Postępowanie restrukturyzacyjne. Dla spółek oraz ich wierzycieli szczególnie istotne będą przepisy nowego Prawa Restrukturyzacyjnego, obowiązujące od 1 stycznia, które wprowadziły wiele zmian do polskiego systemu prawnego, między innymi istotnie zmieniając prawo upadłościowe i naprawcze. Zostały stworzone praktyczne ramy prawne dla restrukturyzacji spółek, które znalazły się w tymczasowych trudnościach. Z Prawa upadłościowego usunięto postępowanie układowe, naprawcze oraz postępowanie likwidacyjne z możliwością zawarcia układu. Zastąpiono je postępowaniem restrukturyzacyjnym na podstawie nowej ustawy, które umożliwi odformalizowanie i przyspieszenie procesu, jednocześnie zapobiegając likwidacji przedsiębiorstwa.

Usługi płatnicze. Najpóźniej do końca września 2016 r. powinna nastąpić implementacja unijnej Dyrektywy o rachunkach płatniczych (PAD), regulującej pewną część działalności dostawców usług płatniczych. Dyrektywa PAD przewiduje bezpłatne rachunki płatnicze oraz ułatwia przenoszenie rachunku pomiędzy dostawcami usług płatniczych (PSP). Wdrożenie tych zasad ma ułatwić porównywanie opłat związanych z rachunkami płatniczymi, ułatwić przenoszenie rachunku płatniczego od jednego usługodawcy do innego oraz zapewnić dostęp do zasadniczo bezpłatnego rachunku płatniczego wraz z jego podstawowymi funkcjami. W rezultacie powstać ma bardziej konkurencyjny rynek dla podmiotów działających w sektorze usług płatniczych.

Obrót nieruchomościami rolnymi. Od maja 2016 roku podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego będą mogły nabywać nieruchomości rolne bez konieczności uzyskania zezwolenia MSWiA. W związku z tym planowane jest wprowadzenie powszechnych ograniczeń w obrocie takimi nieruchomościami, w tym możliwość nabywania nieruchomości rolnych co do zasady tylko przez rolników indywidualnych oraz przyznanie Agencji Nieruchomości Rolnych prawa pierwokupu udziałów/akcji w spółkach prawa handlowego będących właścicielami nieruchomości rolnych. Projekt jest dopiero na etapie etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, zatem nie można przewidzieć ostatecznego kształtu zmian. Niemniej na pewno wywrą one daleko idący negatywny wpływ na rynek nieruchomości rolnych w Polsce. Zdecydowanie utrudnią i ograniczą obrót takimi nieruchomościami, a co za tym idzie, realizację projektów inwestycyjnych
z ich wykorzystaniem.

Nowa forma czynności prawnych. Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadzi nową formę dokonywania czynności prawnych, tj. formę dokumentową. Nowelizacja nie tylko nie wymaga, aby dokument opatrzony był podpisem, lecz także przewiduje, że walor dokumentu przysługiwać będzie informacji zapisanej na nośniku innym niż papier. Za dokument uznawane będą obrazy, dźwięki, wiadomości e-mail czy sms, co przyczyni się do usprawnienia dokonywania czynności prawnych.

Postępowanie cywilne. Zmiany Kodeksu postępowania cywilnego stanowią zapowiedź informatyzacji procesu cywilnego. Na szczególną uwagę zasługiwać będzie przede wszystkim możliwość wnoszenia przez strony pism za pomocą systemu teleinformatycznego. W szerszym zakresie ma być możliwe przeprowadzanie posiedzeń sądowych i dowodów (np. przesłuchań świadków) za pomocą urządzeń umożliwiających dokonywanie tego
na odległość. Zmiana zdejmuje także z sędziów i przekazuje w ręce referendarzy sądowych więcej uprawnień i obowiązków w postępowaniu upominawczym.

W tym roku istotne zmiany są planowane również w takich dziedzinach prawa, jak między innymi Prawo pracy oraz Prawo własności przemysłowej. W obu tych praktykach nasza kancelaria jest obecna na polskim rynku i obie będziemy w dalszym ciągu rozwijać. – podsumowuje Paweł Halwa.

W styczniu 2016 r. mBank S.A. dokonał sprzedaży wszystkich akcji Call Center Poland S.A., grupującej aktywa przejęte przed kilku laty. Kupującym jest CCIG Group sp. z o.o., wrocławska spółka z grupy działającej na rynku outsourcingu procesów wsparcia sprzedaży (w tym call center). Kupując Call Center Poland grupa CCIG znacząco zwiększyła potencjał rozwoju i pozyskała ważne dla historii rynku call center marki.

mBank reprezentowała FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz, CCIG Group – Olesiński i Wspólnicy. Z ramienia FKA przeprowadzeniem transakcji kierowali wspólnicy Edyta Jusiel i Leszek Rydzewski wraz z Mariuszem Aleksandrowiczem. Po stronie kupującego doradztwo koordynował kierujący warszawskim biurem Grzegorz Leśniewski.

leszek rydzewski fka

edyta jusiel fka  mariusz aleksandrowicz fka
   Leszek Rydzewski       Edyta Jusiel Mariusz Aleksandrowicz

Leszek Rydzewski podsumowuje: „Praca przy tej transakcji wieńczy reprezentowanie Banku w kilkuletnich relacjach z grupą CCP, od restrukturyzacji dłużnika Banku, który był właścicielem tej grupy, przez przejęcie po nim spółek w układzie i ich przeorganizowanie, po sprzedaż tego aktywa. Cieszymy się też, że FKA mogła doradzać przy kolejnej transakcji w ramach konsolidującego się sektora usług BPO i call center”.

 

W styczniu 2016 r. w Warszawie rozpoczęła działalność kancelaria prawna PATH Augustyniak, Hatylak i Wspólnicy Sp. k., specjalizująca się w obsłudze zamożnych klientów indywidualnych – prywatnych przedsiębiorców i ich rodzin w zakresie m.in. prawnych aspektów zarządzania majątkiem, planowania podatkowego, regulowania sukcesji oraz prowadzenia transakcji inwestycyjnych w Polsce i za granicą.

Kancelaria PATH to nowa na polskim rynku oferta usług prawniczych. Stworzony przez specjalistów w zakresie prawa podatkowego – Piotra Augustyniaka i Tomasza Hatylaka – prestiżowy butik realizuje kompleksowe doradztwo prawne dedykowane osobom indywidualnym o ustabilizowanej sytuacji finansowej, ich rodzinom i spółkom. Zakres działań obejmuje m.in. doradztwo prawne i podatkowe związane z zarządzaniem majątkiem, relacje z bankami, regulowanie sukcesji, transakcje inwestycyjne, a także prowadzenie wszelkich spraw rodzinnych i organizację życia w kraju i za granicą, w tym zmianę rezydencji podatkowej.

 – Obserwując rynek usług prawnych, na którym jesteśmy obecni od kilkunastu lat, dostrzegamy coraz szersze spektrum potrzeb prywatnych przedsiębiorców – mówi Piotr Augustyniak, założyciel i partner w PATH. – Właściciele firm, członkowie zarządów i rad nadzorczych, managerowie wysokiego szczebla, artyści i sportowcy czy osoby publiczne wymagają rozwiązań szytych na miarę, dopasowanych do prowadzonej działalności biznesowej w kraju i za granicą oraz zmieniających się przepisów, z uwzględnieniem wszelkich aspektów życia prywatnego całej rodziny.

Kancelarię PATH tworzą doświadczeni prawnicy i doradcy podatkowi o szerokich kompetencjach i znajomości rynków zagranicznych:

 • Piotr Augustyniak – ostatnio partner w K&L Gates, specjalista w zakresie prawa międzynarodowego, doradca podatkowy, którego doświadczenie obejmuje praktykę w międzynarodowych kancelariach prawnych w Polsce, doradztwo zamożnym indywidualnym klientom polskim i zagranicznym oraz międzynarodowym korporacjom m.in. w zakresie planowania podatkowego, organizacji struktur działalności gospodarczej, nabywania, wydzielania i sprzedaży spółek, czy reprezentowania podmiotów w sporach podatkowych.
 • Tomasz Hatylak – prawnik i doradca podatkowy z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych kancelariach prawnych, prowadzący od 2014 r. kancelarię prawną o profilu zbliżonym do działalności PATH Sp.k., specjalizujący się w opracowywaniu złożonych scenariuszy inwestycyjnych dla osób indywidualnych, firm rodzinnych i korporacji, planowaniu podatkowym i opodatkowaniu usług finansowych.

Ich działania wspiera zespół specjalistów o szerokich kompetencjach w zakresie prawa m.in. gospodarczego, podatkowego, rynków kapitałowych i spadkowego także na rynkach międzynarodowych.

– Gwarantujemy profesjonalne doradztwo we wszystkich kwestiach prawnych wymagających znajomości innych jurysdykcji. Podstawą naszych działań jest bezpośredni stały kontakt oparty na zaufaniu i znajomości potrzeb klienta i jego rodzinny. Nasza nazwa nawiązuje do prostowania zawiłych międzynarodowych ścieżek prawnych, którymi muszą podążać nasi klienci – podkreśla Piotr Augustyniak.

Komentarz do Kodeksu spółek handlowych pod redakcją Prof. dr hab. A. Opalskiego, Of Counsel w Kancelarii Greenberg Traurig, stanowi pierwsze wielotomowe dzieło, stworzone od podstaw w „dojrzałym” okresie obowiązywania Kodeksu spółek handlowych. Komentarz został opublikowany staraniem Wydawnictwa C.H. Beck.

Opracowanie ma na celu kompleksową i wyczerpującą analizę problematyki spółek handlowych, uwzględniającą doświadczenia zebrane w okresie kilkunastu lat od wejścia w życie Kodeksu spółek handlowych. W pierwszej kolejności został wydany Tom III Komentarza, poświęcony spółce akcyjnej. Kompleksowa analiza reżimu prawnego spółki akcyjnej, ujęta w Tomach III A oraz III B, stanowi obecnie najobszerniejszy komentarz do przepisów o spółce akcyjnej na polskim rynku literatury prawniczej (łącznie ponad 3000 stron tekstu).

Komentarz uwzględnia dorobek najnowszego orzecznictwa sądowego oraz doktryny a także nowe dobre praktyki obowiązujące na GPW w Warszawie od 1 stycznia 2016 r. Rozwiązuje powstające w praktyce problemy wykładni przepisów Kodeksu spółek handlowych.

„Ambicją autorów było połączenie świata nauki i praktyki prawa w spójną całość. Komentarz ma nie tylko udzielać odpowiedzi na pytania prawników stosujących Kodeks spółek handlowych w codziennej praktyce, ale także pokazywać ścieżki argumentacji w skomplikowanych transakcjach, sporach korporacyjnych czy restrukturyzacjach. Cieszę się, że oba cele udało się zrealizować w formule komentarza. Prawo spółek jako narzędzie rozwijającej się gospodarki potrzebuje solidnych fundamentów i mam nadzieję, że jednym z nich będzie nowy komentarz” – powiedział Prof. dr hab. Adam Opalski, Of Counsel warszawskiego biura Greenberg Traurig.

„Wypracowanie i praktyczne stosowanie przez nas przełomowych rozwiązań z zakresu prawa spółek nie byłoby możliwe bez aktywnego udziału Prof. Opalskiego. Niezmiernie cieszę się, że pod redakcją Prof. Opalskiego ukazała się tak prestiżowa publikacja, która niewątpliwie będzie doskonałym narzędziem pracy dla wszystkich związanych z prawem handlowym zarówno w aspekcie teoretycznym jak i praktycznym” – dodał Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Redaktorem i współautorem Komentarza jest Prof. dr hab. Adam Opalski, a pozostałymi współautorami są wybitni specjaliści prawa spółek: Dr Maciej Goszczyk, mec. Robert Pabis, Dr Mateusz Rodzynkiewicz oraz Dr hab. Andrzej W. Wiśniewski.

Greenberg Traurig doradzał Atlantik, spółce inwestycyjnej z siedzibą w Luksemburgu, będącej jedynym udziałowcem Pfleiderer GmbH oraz pośrednio kontrolującej Pfleiderer Grajewo S.A., w związku z polskimi aspektami prawnymi reorganizacji Grupy Pfleiderer.

Transgraniczna restrukturyzacja Grupy Pfleiderer była oparta na strukturze odwrotnego przejęcia, w ramach której jedyny udział w Pfleiderer GmbH został nabyty przez Pfleiderer Grajewo S.A. ze środków pozyskanych z oferty publicznej akcji Pfleiderer Grajewo S.A. Nabycie Pfleiderer GmbH przez Pfleiderer Grajewo S.A. pozwoliło na finalizację reorganizacji, w wyniku której Pfleiderer Grajewo S.A. stała się spółką dominującą Grupy Pfleiderer.

Rafał Baranowski, Partner Lokalny, wspierany przez Filipa Kijowskiego (Associate), był odpowiedzialny za doradztwo dotyczące aspektów prawnych transgranicznej restrukturyzacji Grupy Pfleiderer, w szczególności w zakresie kwestii korporacyjnych oraz obszaru M&A.

Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający oraz Rafał Sieński, Partner, byli odpowiedzialni za kompleksowe doradztwo związane z wszystkimi aspektami prawnymi transgranicznej restrukturyzacji Grupy Pfleiderer oraz koordynację pracy zespołów fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, oraz bankowości i finansów warszawskiego oraz londyńskiego biura Greenberg Traurig.

Łączna wartość transakcji, w tym wartość oferty prywatnej i akcji wydawanych wierzycielom Atlantik, wyniosła około 744 mln PLN.

W dniu 20.1.2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.” powołało w skład Rady Nadzorczej tej spółki m.in. mec. Joannę Czekaj, która objęła funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Mec. Joanna Czekaj jest adwokatem od wielu lat współpracującym z Kancelarią RKKW, w której zajmuje się m.in. prawem karnym gospodarczym oraz prawem korporacyjnym. MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest podmiotem zależnym od spółki Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., której akcjonariuszem jest m.in. Skarb Państwa. Spółka zarządza Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS (w portfelu którego znajdują się cztery spółki z sektora remontu statków i budowy konstrukcji stalowych dla branży offshore, spółka przemysłowa oraz pięć spółek, których głównymi aktywami są nieruchomości) oraz Funduszem Rozwoju Nieruchomości LOTUS FIZ (który obecnie czeka na zasilenie akcjami spółek).

 

Ranking World Trademark Review 1000 2016 po raz kolejny wskazał warszawskie biuro Bird & Bird w gronie liderów od znaków towarowych i prawa własności intelektualnej w Polsce. Wyróżnienie indywidualne otrzymał także mecenas Piotr Dynowski.

W tegorocznej, szóstej edycji rankingu warszawskie biuro Bird & Bird kolejny rok z rzędu zdobyło srebro, zaś Piotr Dynowski, partner odpowiedzialny za praktykę prawa własności intelektualnej, mediów i telekomunikacji, otrzymał indywidualną rekomendację w dwóch kategoriach: "Egzekwowanie ochrony" (Enforcement) oraz "Postępowania znakowe" (Prosecution). 

Oto, co piszą o Bird & Bird w rankingu: – Polski zespół z łatwością radzi sobie ze skomplikowanymi transgranicznymi sprawami oraz ostrymi sporami. […]  Piotr Dynowski to przekonujący prawnik, który konsekwentnie zabezpiecza korzystny wynik transakcji a na sali sądowej prezentuje najbardziej przekonujące argumenty.

World Trademark Review 1000 prezentuje najlepsze firmy prawnicze i indywidualnych specjalistów w dziedzinie znaków towarowych i zarządzania marką. Obejmuje 71 państw, w tym Polskę. Powstaje na podstawie zgłoszeń weryfikowanych w bezpośrednich rozmowach przeprowadzanych przez analityków przygotowujących zestawienia konfrontowanych z konkurentami z innych firm prawniczych i biur rzeczników patentowych oraz klientami.

Prawne podstawy funkcjonowania na wspólnym rynku energii, konkurencja i innowacje w energetyce, pozycja konsumenta czy zasady opodatkowania działalności gospodarczej – to tylko niektóre zagadnienia, o których będą dyskutować eksperci podczas Energetycznego Forum Nauki i Gospodarki, które odbędzie się w dniach 21-22 stycznia 2016 r. na Uczelni Łazarskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Energii, Krzysztof Tchórzewski.

Celem dwudniowej konferencji jest omówienie najbardziej aktualnych wyzwań i problemów sektora energetycznego. Tworzenie wspólnego rynku energii, mimo znacznych wysiłków Komisji Europejskiej, wciąż napotyka na poważne przeszkody identyfikowane na dwóch płaszczyznach tj. politycznej i prawnej. W aspekcie politycznym dotyczą one przede wszystkim kwestii wypracowania jednolitych celów polityki energetycznej – zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajów członkowskich. Natomiast w aspekcie prawnym koncentrują się wokół określenia przejrzystych zasad prowadzenia działalności gospodarczej na wewnętrznym, krajowym rynku energii.

Zagadnienia te stają się przedmiotem zainteresowania nie tylko przedsiębiorstw energetycznych, którym przyszło funkcjonować w określonej rzeczywistości polityczno-prawnej, ale także nauki prawa, w tym szczególnie publicznego prawa gospodarczego. Są to bowiem podmioty skupiające swoją aktywność na analizie podstaw prawnych funkcjonowania sektora energetycznego, a także na twórczym ich kształtowaniu poprzez ocenę oraz formułowanie wniosków de lege ferenda.

– Przedsiębiorstwa energetyczne, jak i szeroko pojęta nauka prawa, identyfikują te same cele na rynku energetycznym. Niestety, jak do tej pory, nie idzie to w parze z tożsamością podejmowanych przedsięwzięć. Intencją organizatorów konferencji jest więc określenie wspólnej platformy działań przedsiębiorstw energetycznych, uniwersytetów i szkół wyższych, które poprzez swoje jednostki organizacyjne mogłyby współdziałać w celu wypracowywania nowych, lepszych rozwiązań prawnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sektora energetycznego – podkreśla prof. Artur Kuś, przewodniczący Rady Naukowej konferencji.

Wskazane problemy są istotne dla przedsiębiorstw energetycznych, a przez to także dla współpracujących z nimi kancelarii prawnych. Mogą one stanowić punkt wyjścia do interesującej dyskusji podczas obrad forum.

W konferencji będą uczestniczyć przedstawiciele firm energetycznych, politycy odpowiedzialni za energię, a także przedstawiciele wiodących ośrodków naukowych, zajmujących się problematyką prawa energetycznego w Polsce.

Program:

 • 21 stycznia 2016 r., czwartek, godz. 11.30-18.00
  Wspólny rynek energii. Prawne podstawy funkcjonowania

  Konkurencja w energetyce. Wciąż wyzwanie czy rzeczywistość rynku energetycznego?

 • 22 stycznia 2016 r. piątek, godz. 9.00-16.00
  Odbiorca energii na rynku. Pozycja konsumenta na rynku energetycznym.
  Nowe technologie w energetyce. System wsparcia odnawialnych źródeł energii.

Kiedy: 21-22 stycznia 2016 r., czwartek-piątek

Miejsce: Uczelnia Łazarskiego (aula 38), ul. Świeradowska 43, Warszawa

Organizatorami konferencji są: Wydział Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Fundacja „Mercatus et Civis”. Głównym partnerem organizacyjnym jest Tauron Sprzedaż Sp. z o. o. Partnerami dodatkowymi są: Cire.pl, Novum, Wydawnictwo C.H. Beck.

Piotr Dynowski i Izabela Kowalczuk-Pakuła z warszawskiego biura Bird & Bird wraz z dr Grzegorzem Packiem są współautorami poradnika prawnego dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą w internecie lub planują jej rozpoczęcie.

Po poradnik powinny sięgnąć osoby, które myślą o zakładaniu e-biznesu, jeszcze przed postawieniem swoich "pierwszych" kroków" oraz osoby, które już taki biznes prowadzą. Będą mogły sprawdzić, czy ich działalność jest zgodna z prawem lub znaleźć odpowiedzi na pytania prawne, które mogą się pojawić w trakcie prowadzenia działalności.

Publikacja w przystępny sposób omawia najistotniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem e-biznesu. Porusza m.in. aspekty dotyczące zakładania i zawieszania działalności, uzyskiwania pozwoleń na prowadzenie działalności regulowanej, przetwarzania danych osobowych, świadczenia usług drogą elektroniczną, ochrony konsumentów czy odpowiedzialności administratora strony internetowej za naruszenia dokonane za pośrednictwem strony.

Naszą ambicją było napisanie praktycznego przewodnika, który poprowadzi przedsiębiorców krok po kroku przez zawiłe meandry obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem firmy w internecie, czy to w postaci sklepu internetowego, czy portalu – mówi Piotr Dynowski, partner z kancelarii Bird & Bird i współautor publikacji.

Przepisy dotyczące zakładania i prowadzenia e-biznesu mogą się wydawać skomplikowane zwłaszcza na początku. Staraliśmy się by nasz poradnik był napisany przystępnym językiem oraz zawierał liczne przykłady i wzory dokumentów ułatwiające radzenie sobie z kwestiami prawnymi – dodaje współautorka publikacji Izabela Kowalczuk-Pakuła, senior associate, która w Bird & Bird kieruje praktyką ochrony prywatności i danych osobowych.

Książka ukazała się pod szyldem wydawnictwa Wolters Kluwer, w serii Prawo w praktyce.

Aleksandra WidziewiczZ początkiem stycznia 2016 roku do warszawskiego biura kancelarii Bird & Bird dołączyła radca prawny Aleksandra Widziewicz. Objęła stanowisko Of Counsel w zespole bankowości i finansów.

Aleksandra Widziewicz jest ekspertem z wieloletnim doświadczeniem, specjalizującym się w doradztwie związanym z działalnością bankową i ubezpieczeniową. Przez wiele lat pracowała na rzecz instytucji finansowych oraz dla międzynarodowych firm doradczych. Była m.in. partnerem współkierującym praktyką bankowości i finansów w warszawskim biurze Bird & Bird.

W latach 2012-2o15 pracowała w Grupie Poczty Polskiej, gdzie pełniła funkcję Prezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesa Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA oraz Członka Rady Nadzorczej Pocztowej Agencji Usług Finansowych SA.

Jest arbitrem przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Orzekała także w ramach Sądu Polubownego przy Związku Banków Polskich. Została wyróżniona Odznaką Honorową Związku Banków Polskich za wkład w rozwój praktyki bankowej w Polsce.

– Jestem głęboko przekonany, że wiedza i doświadczenie mecenas Aleksandry Widziewicz przyczynią się do wmocnienia naszej pozycji na rynku – mówi Sławomir Szepietowski, partner kierujący praktyką bankowości i finansów w warszawskim biurze Bird & Bird. Wierzę, że połączenie wspólnych doświadczeń pozwoli zaproponować naszym klientom kompleksową ofertę doradztwa prawnego na najwyższym poziomie – dodaje Sławomir Szepietowski.