Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

Greenberg Traurig doradzał Rockcastle Global Real Estate, firmie nieruchomościowej specjalizującej się w centrach handlowych w Europie Środkowej i Wschodniej, w związku nabyciem od TriGranit (TPG) centrum handlowego Bonarka City Center w Krakowie. 

Wartość transakcji to 361 mln EUR, co sprawia, że transakcja ta pod względem wartości jest największą transakcją na polskim rynku nieruchomościowym w 2016 roku.

Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe wsparcie prawne w odniesieniu do transakcji, obejmujące m.in. analizę prawną due diligence oraz negocjacje wszelkich dokumentów transakcyjnych, w tym umowy sprzedaży.

Transakcja prowadzona była przez partnera Agnieszkę Stankiewicz i partnera lokalnego Magdalenę Życzkowską–Jóźwiak. Magdalena Życzkowska–Jóźwiak odpowiedzialna była również za przeprowadzenie procesu due diligence, w którym to procesie wspierana była przez prawników: Milenę Mędrzycką, Annę Szczepankowską, Agnieszkę Gul–Czajkowską, Dobrosława Płaskę, Karola Lewandowskiego oraz Michała Niećko.

Centrum handlowe Bonarka City Center, obejmujące 91 tys. m2, zostało otwarte w 2009 r. Mieści się ono w Krakowie, na terenie dzielnicy Podgórze, pomiędzy ulicami Kamieńskiego i Puszkarską. W centrum handlowym znajduje się 270 sklepów i więcej niż 30 restauracji. Centrum posiada parking na 3200 miejsc.

Rockcastle jest firmą notowaną na giełdzie, której obecna kapitalizacja wynosi 2 mld USD. Jej inwestycje obejmują papiery wartościowe spółek z międzynarodowego rynku nieruchomości oraz portfel inwestycji bezpośrednich, które są własnością spółki i są przez nią zarządzane, w tym projekty inwestycji w nieruchomości komercyjne oraz spółki nieruchomościowe. Rockcastle przeprowadził już osiem znaczących inwestycji nieruchomościowych w Europie Środkowej i zamierza w dalszym ciągu zwiększać swój udział w rynku nieruchomościowym w Europie Środkowo – Wschodniej. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 29.6.2016 r.  (sygn. akt VI ACz 235/16) zmienił  postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie oraz oddalił w całości wniosek powódki o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia o zapłatę kwoty 3.450.057,30 USD poprzez zajęcie do wysokości sumy zabezpieczenia wierzytelności Klientów Kancelarii RKKW z kont bankowych, prowadzonych przez wszystkie banki w Polsce.  

Powódka dochodzi naprawienia szkody z tytułu rzekomego dopuszczenia się przez pozwanych czynu nieuczciwej konkurencji stypizowanego w art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Sąd I Instancji udzielając zabezpieczenia przyjął, że z korespondencji e-mail prowadzonej pomiędzy pozwanymi (przedstawionej przez powódkę dzięki zabezpieczeniu skrzynek mailowych pozwanych w toku postępowania karnego, wszczętego nota bene po złożeniu przez powódkę zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez pozwanych) wynika, że pozwani mieli dostęp do informacji o znaczeniu gospodarczym, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa powódki. Informacje te, zdaniem Sądu I Instancji, zostały bezprawnie wykorzystane przez pozwanych w działalności konkurencyjnej oraz umożliwiły pozwanym osiągnięcie przewagi rynkowej nad powódką, m.in. przez formułowanie korzystniejszych ofert handlowych prowadzących do przejmowania klientów. Sąd I Instancji wskazał również, że zaistniały warunki do przypisania pozwanym winy umyślnej, a ich działania doprowadziły do poniesienia przez powódkę szkody w wysokości równowartości kontraktu, jaki został zawarty z jednym z utraconych klientów.

Zabezpieczenie roszczeń powódki zostało udzielone przez Sąd I Instancji  w takim samym zakresie już po raz trzeci i za każdym razem było oparte na tych samych ustaleniach, pomimo jego dwukrotnego uchylania przez Sąd Apelacyjny przez wzgląd na nierozpoznanie istoty sprawy.

W zażaleniu na to postanowienie pełnomocnicy Pozwanych z Kancelarii RKKW przekonywali, że nie doszło ani do wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę, ani do powstania jakiejkolwiek szkody po stronie powódki.

Tym razem Sąd Apelacyjny uwzględniając zażalenie Pozwanych (po raz trzeci) zmienił postanowienie o zabezpieczeniu i wniosek oddalił, uznając, że roszczenie nie zostało uprawdopodobnione. Powódka domaga się naprawienia szkody wyrządzonej czynem nieuczciwej konkurencji, a zatem powinna wykazać zaistnienie szkody, jej rozmiar oraz związek przyczynowy pomiędzy działaniem pozwanych a szkodą. Natomiast ustalony przez Sąd I Instancji rozmiar szkody, oparty na przedłożonej przez powódkę opinii prywatnej, jest błędny i niezgodny z powszechnie przyjętą na gruncie nieuczciwej konkurencji metodą dyferencyjną ustalania szkody. Sąd Apelacyjny zauważył również, ze powódka zanotowała wzrost przychodów w roku 2012 w porównaniu do 2011 r., a utraconego kontrahenta zastąpiła innym. Dodatkowo wskazał, że dotychczas przeprowadzone dowody wskazują, że do zakończenia współpracy doszło na skutek braku porozumienia stron co do dalszych warunków współpracy, a nie na skutek działania pozwanych.

Szczególnie niepokojące w okolicznościach niniejszej sprawy jest to, że Sąd Okręgowy aż trzy razy udzielił zabezpieczenia (przy tym tak dolegliwego dla pozwanych) nie oceniając kwestii wiarygodności twierdzeń powoda odnośnie poniesienia przez niego szkody, na co konsekwentnie wskazywaliśmy w składanych zażaleniach. Zajęcie wierzytelności z kont bankowych w dzisiejszych czasach drastycznie utrudnia funkcjonowanie, stąd też rozwaga ze strony sądu jest tu konieczna. Należy ubolewać, że sąd w tej sprawie był „głuchy” na oczywiste argumenty, a jego decyzje były tak krzywdzące dla pozwanych”. - mówi radca prawny Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW, pełnomocnik Klientów.

Dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW dodaje: „Regulacje przewidziane przez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mają na celu chronić przedsiębiorców wyłącznie przed nieuczciwą konkurencją. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie przewidzianych w prawie mechanizmów do zwalczania podmiotów, które posługując się wyłącznie swoją wiedzą i doświadczeniem chcą rozpocząć prowadzenie działalności konkurencyjnej. Sądy powinny widzieć i dostrzegać te różnicę. W innym przypadku, orzeczenia sądowe  mogą stać się narzędziem do zwalczania konkurencji.”

Greenberg Traurig doradzał Grupie HB Reavis w związku ze sprzedażą budynku biurowego klasy A zlokalizowanego w Warszawie, na Mokotowie przy Konstruktorskiej 13.

Wartość transakcji wyniosła 120 mln EUR.

Kancelaria Greenberg Traurig zapewniła kompleksowe wsparcie prawne w odniesieniu do transakcji, obejmujące m.in. negocjacje wszelkich dokumentów transakcyjnych, w tym umowy sprzedaży.

Transakcja była prowadzona przez partnera Radomiła Charzyńskiego przy wsparciu prawnika Dobrosława Płaski.

Konstruktorska Business Center to nowoczesny budynek biurowy klasy A w Warszawie. Jest to największy budynek biurowy na Mokotowie, posiadający dwa zielone patia oraz oferujący łącznie około 45 000 m² nowoczesnej powierzchni biurowej do wynajęcia zlokalizowanej na największych piętrach biurowych w Polsce, każde o powierzchni prawie 7 500 m².

HB Reavis wykorzystuje w pełni zintegrowany model biznesowy, który obejmuje kompleksowe usługi w zakresie działalności deweloperskiej i budowlanej oraz zarządzania nieruchomościami i inwestycjami.

Wiodąca pozycja Grupy została doceniona przez ostatni ranking Property EU, który przyznał jej miejsce w gronie 10 czołowych developerów w Europie.

Greenberg Traurig doradza Grupie HB Reavis w związku ze sprzedażą dwóch budynków klasy A w kompleksie Gdański Business Center, zlokalizowanym w północnej części warszawskiego Śródmieścia, przy Inflackiej 4 oraz 4A.

Wartość transakcji wyniesie 186 mln EUR.

Kancelaria Greenberg Traurig zapewnia kompleksowe wsparcie prawne w odniesieniu do transakcji oraz negocjacje wszelkich dokumentów transakcyjnych.

Transakcja jest prowadzona przez partnera Radomiła Charzyńskiego przy wsparciu starszego prawnika Olgi Durawy oraz prawnika Filipa Widucha.

Gdański Business Center jest nowoczesnym kompleksem 4 budynków biurowych klasy A w Warszawie. Budynki A oraz B, których dotyczyła transakcja, oferują łącznie 46 000 m² nowoczesnej przestrzeni biurowej z dodatkową przestrzenią przeznaczoną na restauracje oraz punkty usługowe. Wraz z budynkami C oraz D, które są w trakcie budowy, kompleks będzie dysponował łączną powierzchnią blisko 100 000 m². Gdański Business Center to połączenie przestrzeni biurowej najwyższej jakości, unikalnego otoczenia oraz dogodnej lokalizacji.

HB Reavis wykorzystuje w pełni zintegrowany model biznesowy, który obejmuje kompleksowe usługi w zakresie działalności deweloperskiej i budowlanej oraz zarządzania nieruchomościami i inwestycjami.

Wiodąca pozycja Grupy została doceniona przez ostatni ranking Property EU, który przyznał jej miejsce w gronie 10 czołowych developerów w Europie.

W lipcu 2016 r. w Czechach weszła w życie nowa ustawa o rejestrze umów (dalej: "Ustawa") [1]. Zgodnie z jej treścią, umowy zawierane, po ww. dacie, z niektórymi podmiotami wykorzystującymi środki publiczne, podlegają obowiązkowej publikacji w rejestrze umów (dalej: "Rejestr"). Publikacja umowy winna mieć miejsce w terminie 3 miesięcy od daty jej zawarcia. W razie uchybienia powyższemu obowiązkowi umowa, której takie uchybienie dotyczy, uważana jest za nieważną.

Celem Ustawy jest zwiększenie przejrzystości zarządzania funduszami publicznymi oraz ustanowienie jasnych zasad publikacji umów angażujących środki publiczne.

Paragraf 2 Ustawy [2] określa pełną listę podmiotów, do których Ustawa znajduje zastosowanie. Obowiązek publikacji znajduje zastosowanie do umów, przy których poziom zaangażowania środków publicznych przekracza kwotę 50,000 koron czeskich.

Rejestr jest systemem informacji publicznej służącym do publikacji umów zgodnie z Ustawą, dostępnym na stronie: https://smlouvy.gov.cz/. Rejestr jest zarządzany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

Każda ze stron umowy może ją zgłosić do Rejestru za pośrednictwem formularza elektronicznego przesyłanego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie ma konieczności skanowania umowy, wystarczy aktualna wersja dokumentu w programie Word.

Określenie stron umowy, jej przedmiotu, daty zawarcia oraz ceny lub wartości świadczenia (tzw. metadane) musi nastąpić wraz z publikacją umowy. W przeciwnym razie uznaje się, że umowa nie została opublikowana zgodnie z przepisami Ustawy.

Informacje, które zgodnie z przepisami dotyczącymi swobodnego dostępu do informacji publicznej, nie mogą zostać podane do publicznej wiadomości, nie zostaną opublikowane w Rejestrze. Ponadto, nie podlegają publikacji w Rejestrze niektóre umowy zawierane z osobami fizycznymi spoza sfery prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, dokumenty projektowe, rysunki, umowy z zakresu działalność służb specjalnych czy też związane ze sferą bezpieczeństwa państwowego. Lista wyjątków została wyszczególniona w paragrafie 3 Ustawy. Strony umowy, cena lub wartość świadczenia umownego, nie podlegają publikacji, jeśli stanowią tajemnicę handlową (paragraf 5 (6) Ustawy).

Umowa podlegająca publikacji w trybie Ustawy wchodzi w życie nie wcześniej niż z dniem jej publikacji w Rejestrze. Administrator Rejestru potwierdza rejestrację umowy wysyłając stosowne potwierdzenie do nadawcy.

Należy dodać, iż skutek w postaci nieważności umowy, jako sankcja za brak jej publikacji w Rejestrze, będzie miał zastosowanie do umów zawieranych od 1 lipca 2017 r. Oznacza to, iż wszystkie umowy zawarte pomiędzy dniem 1 lipca 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. podlegają obowiązkowi publikacji w Rejestrze, przy czym nie będą one uznawane za nieważne w przypadku uchybienia temu obowiązkowi.

Podsumowanie

Zastosowane w Czechach rozwiązanie, o którym mowa powyżej, jest prostym narzędziem sprzyjającym zapewnieniu transparentności wykorzystania środków publicznych. W świetle ogłaszanych przez Rząd RP, jak też członków Rządu RP, planów wielkich inwestycji państwowych, jak też wielkiego wsparcia dla przedsiębiorców, warto byłoby także w Polsce rozważyć wprowadzenie omawianego rozwiązania, zastosowanego już w Czechach. Z pewnością okaże się ono skutecznym i tanim narzędziem antykorupcyjnym.

Autor: Michał Gruca, adwokat współpracujący z warszawskim biurem kancelarii Schoenherr

Tekst oparto na publikacji adw. Eva Purgerová z kancelarii Schoenherr s.r.o. w Pradze.

_______________________________________

[1] Ustawa Nr 340/2015 Coll., określająca szczególne zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, warunki ich publikacji oraz sposób rejestracji.

[2] Jednostka Samorządu Terytorialnego, uczelnia publiczna, przedsiębiorstwo
państwowe, towarzystwo ubezpieczeń zdrowotnych, publiczne radio i telewizja.

Radca prawny Anna Hałas-Krawczyk dołączyła do kancelarii Greenberg Traurig jako of counsel oraz szef praktyki Prawa Pracy.

Anna Hałas-Krawczyk specjalizuje się w obszarze prawa pracy i kontraktów menadżerskich, w prawie handlowym oraz w prawie cywilnym. Wcześniej, przez 16 lat była związana z warszawskim biurem Clifford Chance, gdzie kierowała praktyką prawa pracy. Międzynarodowe rankingi rekomendują Annę Hałas-Krawczyk jako wiodącego prawnika w tej dziedzinie.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mec. Hałas-Krawczyk dołączyła do naszego zespołu.  Anna Hałas-Krawczyk jest znakomitym i szanowanym ekspertem z zakresu prawa pracy, a jej obecność będzie znaczącym wzmocnieniem wszechstronności naszych usług.”  powiedział Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający Greenberg Traurig w Polsce.

„W ostatnim czasie powiększyliśmy praktykę Nieruchomości oraz wzmocniliśmy praktyki Sporów Sądowych i Arbitrażowych oraz Fuzji i Przejęć. Wciąż się rozwijamy i pozyskanie Anny Hałas‑Krawczyk jako szefa praktyki Prawa Pracy jest częścią sukcesu strategii rozwoju Greenberg Traurig w Polsce.” powiedział Lejb Fogelman, Senior Partner oraz szef Praktyki Fuzji i Przejęć polskiego biura Kancelarii Greenberg Traurig.

Ponadto, w tym roku do Greenberg Traurig dołączyło w sumie 10 prawników: radca prawny Karolina Kuźniak, adwokat Paweł Jaśkiewicz, Agnieszka Gul-Czajkowska, Karol Lewandowski, Kamil Majewski, Michał Niećko oraz Filip Widuch do praktyki Nieruchomości, adwokat Magdalena Zmysłowska oraz Grzegorz Socha do praktyki Rynków Kapitałowych oraz Jędrzej Figurski do praktyki Doradztwa Podatkowego.

13 maja 2016 roku kancelarie prawne: Squire Patton Boggs, CMS, Dentons oraz Gessel zostały nominowane do nagrody Firma Prawnicza Roku (www.diamentyprivateequity.pl) w prestiżowym konkursie Diamenty Private Equity, organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 czerwca 2016 r. podczas Gali wieńczącej VII edycję Private Equity Forum, organizowanej w Warszawie przez Executive Club i PSIK. Tego dnia wybrani również zostaną laureaci w kategoriach: osobowość PE/VC roku, fundusz PE/VC roku, wyjście PE/VC roku oraz spółka PE/VC.

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce. Jest też otwarte dla innych osób, firm i instytucji zainteresowanych rozwojem sektora private equity/venture capital w naszym kraju.

Executive Club jest organizacją zrzeszającą przedstawicieli top managementu, reprezentujących najważniejsze polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa. Począwszy od roku 2005, w Klubie skupieni są liderzy biznesu o ugruntowanej pozycji, którzy swoimi działaniami wyznaczają kierunki rozwoju polskiej gospodarki.

"W związku z nominacją w tak prestiżowym konkursie, ogromne podziękowania kieruję do naszych Klientów i wszystkich osób, które przyczyniły się do naszego sukcesu na rynku PE" - mówi Michał Karwacki, partner w Squire Patton Boggs, kierujący praktyką PE/VC. "Znalezienie się na liście najlepszych w Polsce firm świadczących usługi prawne dla sektora PE, obok kancelarii obecnych na tym rynku od wielu lat, to wspaniałe osiągnięcie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że praktyka Private Equity w Squire Patton Boggs w Warszawie powstała niespełna dwa lata temu".

Squire Patton Boggs to międzynarodowa kancelaria prawna, która działa w Polsce od 2005 roku, doradzając klientom korporacyjnym we wszystkich aspektach prawa, w tym fuzji i przejęć oraz private equity/venture capital. W ramach warszawskiego biura kancelaria reprezentowała niedawno fundusz AvallonMBO Fund II przy inwestycji w międzynarodową grupę Novo Tech/Grass Tech (m.in. wyspecjalizowanego dostawcę części dla koncernów motoryzacyjnych), fundusz MCI.TechVentures 1.0 przy rekordowym wyjściu z Travelplanet/Invia (gracz nr 1 w sprzedaży usług turystycznych przez internet w regionie CEE) oraz CEE Equity Partners przy inwestycji w Energy 21 (operator elektrowni wiatrowej).

 

W dniu 11 maja 2016 r. doszło do zamknięcia transakcji nabycia przez fińskiego producenta słodu – Viking Malt Oy – 100% udziałów w Danish Malting Group (DMG), duńskiej spółce z portfolio Carlsberg. W konsekwencji dwie polskie słodownie (Sierpc i Strzegom) weszły w skład grupy Viking Malt Oy. Polskie spółki będą prowadziły działalność pod nowymi nazwami: Danish Malting Group Polska Sp. z o.o. – jako Viking Malt Sp. z o.o., a Słodownia Strzegom Sp. z o.o. – jako Viking Malt Specialities Sp. z o.o.

Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz doradzała Viking Malt Oy w zakresie polskich aspektów obsługi transakcji: due diligence, umów transakcyjnych, aspektów korporacyjnych, infrastrukturalnych i podatkowych. Reprezentowała także spółkę w kwestii kontroli koncentracji przed Prezesem UOKIK. Globalnie doradzała fińska kancelaria Hannes Snellman, a w zakresie prawa duńskiego - Gorrissen Federspiel.

Zespół doradzający Viking Malt Oy prowadzony był przez radcę prawnego Tadeusza Komosę (partner, szef Departamentu Korporacyjnego, Fuzji i Przejęć) oraz radcę prawnego Mariusza Aleksandrowicza (partner, szef Departamentu Prawa Podatkowego). W skład zespołu weszły doświadczone prawniczki: radca prawny Barbara Załęcka (senior associate), doradca podatkowy Marta Ignasiak (senior associate) oraz adwokat Agnieszka Skrok (senior associate).

Nabycie polskich słodowni zwiększyło dynamiczną ekspansję Viking Malt w Europie. Od teraz Grupa jest obecna w Finlandii, Szwecji, Danii, na Litwie oraz w Polsce.

 

Decyzją XXIII Zwyczajnego Zjazdu Związku Maklerów i Doradców, Ida Komorowska-Moj – counsel z warszawskiego biura Bird & Bird, została powołana na stanowisko członka Rady Maklerów i Doradców, w której zasiądzie obok wybitnych postaci polskiego rynku kapitałowego.

Ida Komorowska-Moj współpracuje ze Związkiem Maklerów i Doradców od ponad czterech lat, wspierając członków stowarzyszenia w pracach legislacyjnych, projektach strategicznych oraz działaniach edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego. Związek liczy ponad 1500 osób z licencją maklera oraz doradcy inwestycyjnego.

Ida Komorowska-Moj jest doświadczonym specjalistą w dziedzinie fuzji i przejęć oraz rynków kapitałowych. Tak komentuje nowo objętą funkcję: – Czuję się wyróżniona wyborem na członka Rady Maklerów i Doradców i jednocześnie bardzo się cieszę na przyszłą współpracę. Powołanie nowego ciała doradczego, jakim jest Rada ZMiD, to nowy kierunek w rozwoju stowarzyszenia polegający na budowaniu forum wymiany doświadczeń i relacji. Wierzę, że grono ekspertów, do którego zostałam zaproszona, nada ZMiD nie tylko nowy kierunek rozwoju, ale będzie też ważnym głosem, mającym wpływ na kształt regulacji obowiązujących na polskim rynku kapitałowym.   

 

Schoenherr, wiodąca kancelaria prawna w Europie Środkowo-Wschodniej specjalizująca się w prawie gospodarczym, publikuje obszerny przewodnik z zakresu prawa antykorupcyjnego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Przewodnik obejmuje wszystkie stosowne regulacje z zakresu prawa antykorupcyjnego oraz powiązane z nimi przepisy karne obowiązujące na obszarze CEE. Zawiera przegląd przestępstw i sankcji, a także przybliża wiedzę z zakresu granic odpowiedzialności karnej. Inicjatorką przewodnika jest Heidemarie Paulitsch, adwokat współpracująca z biurem Schoenherr w Wiedniu oraz ekspertka z zakresu compliance & white collar crime. Nad przewodnikiem, który został już udostępniony online, pracowało 23 prawników kancelarii Schoenherr
z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, również z Polski.

Publikacji przewodnika towarzyszy uruchomienie nowego portalu wiedzy. Portal ten jest spójnym i wszechstronnym narzędziem, umożliwiającym szybkie i łatwe porównanie wielu aspektów prawnych na obszarze różnych jurysdykcji. Serwis został zaprojektowany z myślą o wygodzie użytkownika, dzięki czemu wyniki wyszukiwania pojawiają się już po kilku kliknięciach.

"Przewodnik w przejrzysty sposób zapozna naszych czytelników z przepisami prawa antykorupcyjnego na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Udostępnienie go w nowym
portalu wiedzy czyni z niego wartościowe i łatwe w użyciu narzędzie. Cieszę się, że mogłem wziąć udział w tej inicjatywie." – mówi Michał Gruca, współautor przewodnika oraz adwokat w warszawskim biurze kancelarii Schoenherr, specjalizujący się między innymi w prawie antykorupcyjnym.

Przewodnik jest dostępny online pod adresem knowledge.schoenherr.eu.