Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

czwartek, 29 lipiec 2010 09:07

Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

Napisał
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Czynności zawodowego pełnomocnika
w postępowaniu administracyjnym
i sądowoadministracyjnym
14.06.2010 r. (poniedziałek) godz.: 9.30 -15.30, Kraków

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy i praktyczny przebiegu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień i obowiązków zawodowego pełnomocnika w tych postępowaniach. 
W ramach zagadnień z zakresu postępowania administracyjnego szczególnie wnikliwie zostanie przedstawione zagadnienie weryfikacji decyzji administracyjnej w toku instancji oraz w trybach nadzwyczajnych wewnątrzadministracyjnych.
W ramach zagadnień z zakresu postępowania sądowoadministracyjnego szczególna uwaga zostanie poświęcona instytucji skargi kasacyjnej. Skarga kasacyjna jest podstawowym środkiem odwoławczym służącym weryfikacji orzeczeń sądów administracyjnych pierwszej instancji. Ponieważ przy jej sporządzeniu obowiązuje przymus adwokacko-radcowski, a jednocześnie przepisy ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przewidują szereg wymagań formalnych, jakie skarga kasacyjna musi spełniać, zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia.  Instytucja skargi kasacyjnej zostanie omówiona z uwzględnieniem stanowiska doktryny oraz aktualnego orzecznictwa  Naczelnego Sądu Administracyjnego, ze wskazaniem najczęściej popełnianych uchybień, a przede wszystkim z podaniem praktycznych rozwiązań i sugestii odnośnie merytorycznej treści wymagań formalnych i konstrukcyjnych tego środka prawnego.

Prelegant:
dr hab. Hanna Knysiak-Molczyk – adiunkt w Katedrze Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Wizytator ds. egzekucyjnych, jest autorką kilkudziesięciu opracowań naukowych (monografii, podręczników, komentarzy, artykułów, glos) z zakresu postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego i cywilnego, w szczególności monografii pt. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym i Uprawnienia strony w postępowaniu administracyjnym. Prowadzi liczne wykłady i szkolenia, między innymi dla aplikantów sądowych, adwokackich, sędziów, radców prawnych, pracowników organów administracji publicznej.

Osoby docelowe:
Szkolenie skierowane jest do Aplikantów radcowskich przygotowujących się do egzaminu końcowego.

Program Szkolenia:

Część I. Czynności pełnomocnika w postępowaniu administracyjnym:
1. Sporządzenie i wniesienie podania do organu administracji.
2. Złożenie wniosku o wyłączenie pracownika (członka organu kolegialnego) od udziału w postępowaniu lub o wyłączenie organu od załatwienia sprawy.
3. Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu o właściwość (sporu kompetencyjnego).
4. Odbiór pism przez pełnomocnika.
5. Złożenie wniosku o przywrócenie uchybionego terminu.
6. Udział pełnomocnika w czynnościach dowodowych.
7. Udział pełnomocnika w rozprawie administracyjnej.
8. Wgląd do akt sprawy.
9. Złożenie wniosku w przedmiocie zawieszenia postępowania.
10. Udział w czynnościach poprzedzających zawarcie ugody.
11. Złożenie zażalenia (skargi) na niezałatwienie sprawy w terminie.
12. Wniesienie zażalenia na postanowienie organu administracji.
13. Złożenie wniosku w przedmiocie rektyfikacji decyzji.
14. Wniesienie odwołania od decyzji lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
15. Złożenie wniosku w przedmiocie nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności lub wstrzymania wykonania decyzji.
16. Wniesienie nadzwyczajnego środka zaskarżenia decyzji bądź postanowienia:
a. stwierdzenie nieważności decyzji,
b. wznowienie postępowania administracyjnego,
c. uchylenie lub zmiana decyzji z mocy której strona nabyła prawo,
d. uchylenie lub zmiana decyzji z mocy której strona nie nabyła prawa,
e. uchylenie lub zmiana decyzji w stanie wyższej konieczności.

Część II. Skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo administracyjnym:
1. Przesłanki dopuszczalności skargi kasacyjnej.
2. Legitymacja do wniesienia skargi kasacyjnej.
3. Przebieg postępowania prowadzonego na skutek wniesienia skargi kasacyjnej.
4. Rozstrzygnięcia sądu odwoławczego.
5. Koszty postępowania odwoławczego.

Czytany 4949 razy