Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

admin

admin

 

 

Aneta Pankowska1

Źródłem sporu było działanie zarządu spółki akcyjnej, polegające na wykreśleniu z księgi akcyjnej wieloletniego akcjonariusza, któremu przysługuje prawie 20 % wszystkich akcji. Zarząd w pewnym momencie nieoczekiwanie stwierdził, że nabycie akcji przez akcjonariusza na podstawie umów zawartych przed kilkunastu laty nie było skuteczne. Głównym argumentem miały być postanowienia statutu, które dopuszczały obrót akcjami jedynie pomiędzy założycielami (a klient Kancelarii nie należał do ich grona). Po wykreśleniu akcjonariusza z księgi akcyjnej, spółka wystąpiła o zwrot rzekomo nienależnie pobranych przez pozwanego dywidend w okresie, kiedy był wpisany do księgi akcyjnej. W toku procesu spółka wywodziła, że to pozwany powinien wykazać, że w okresie, kiedy był wpisany do księgi akcyjnej przysługiwało mu także materialne uprawnienie do akcji spółki.

Sądy rozpoznające sprawę w pierwszej i drugiej instancji oddaliły powództwo o zwrot dywidend. W uzasadnieniach korzystnych dla klienta Kancelarii RKKW rozstrzygnięć wskazano, że zgodnie z art. 343 § 1 KSH za akcjonariusza uważa się tylko tę osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej - oznacza to, że jeśli spółka twierdzi, iż osoba, która figuruje w księdze akcyjnej takim akcjonariuszem nie jest, to ją obciąża ciężar dowodu tego faktu zgodnie z art. 6 k.c. Nie może być tak, że wykreślenie akcjonariusza z księgi akcyjnej odwraca ciężar dowodu, przerzucając go na akcjonariusza. Jednocześnie dowody i twierdzenia przedstawione przez pozwanego akcjonariusza przemawiały za tym, że nabycie przez niego akcji spółki było skuteczne.

Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia skargi kasacyjnej spółki do rozpoznania. Wskazał on, że spółka nie udowodniła, aby klient Kancelarii RKKW nie był jej akcjonariuszem, a to na spółce spoczywał ciężar wykazania tej okoliczności. Dodatkowo spółka nie wykazała przesłanki przyjęcia skargi do rozpoznania. Spółka swój wniosek o przyjęcie skargi do rozpoznania opierała na przesłance „oczywistej zasadności skargi”, ale jej wniosek w tym zakresie stanowił jedynie rozwinięcie uzasadnienia podstaw kasacyjnych.

„To orzeczenie Sądu Najwyższego pokazuje, że samodzielne i dowolne manipulowanie przez zarząd treścią księgi akcyjnej nie jest akceptowane przez sądy. Dodatkowo Sąd Najwyższy wskazał, że przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania musi być odpowiednio uzasadnione. Nie może być tak, że uzasadnienie „oczywistej zasadności” skargi jest jedynie powieleniem oraz powtórzeniem zarzutów kasacyjnych” – wskazuje pełnomocnik akcjonariusza, mec. Aneta Pankowska, Partner w Kancelarii RKKW.  „Rozstrzygnięcie to potwierdza, że rozpoznanie sprawy przez Sąd Najwyższy nie może być traktowane jako kolejny etap rozpoznawania sprawy. Merytoryczne zajęcie się sprawą przez Sąd Najwyższy wymaga uprzedniego wykazania szczególnych ku temu przesłanek, takich jakich np. oczywista zasadność skargi” – dodaje dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW oraz szef Departamentu Sporów Korporacyjnych.

Do grona Partnerów Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL i Partnerzy dołączyła mec. Aneta Pankowska.

Kieruje ona w Kancelarii RKKW Departamentem Własności Intelektualnej, jak również aktywnie uczestniczy w pracach Departamentu Procesowego.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej oraz sporach sądowych  na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa własności intelektualnej. Ma na koncie liczne sukcesy w tej dziedzinie. 

Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych kancelariach, doradzając klientom z różnych branż.

Aneta Pankowska jest absolwentką Szkoły Prawa Niemieckiego oraz Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej przy Uniwersytecie Warszawskim.

Autorka licznych publikacji oraz wypowiedzi medialnych (m.in. w Dzienniku Gazeta Prawna oraz TVN CNBC oraz TVN 24 Biznes i Świat) poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego, w tym prawa własności intelektualnej. Prelegentka podczas wielu konferencji i seminariów poświęconych prawu gospodarczemu.

Biegle posługuje się językiem niemieckim oraz angielskim.

Na zdjęciu Aneta Pankowska, fot. www.rkkw.pl

IMG 1123 2

czwartek, 05 luty 2015 15:07

Zamówienia Publiczne

Zamówienia Publiczne - najnowsze regulacje, spodziewane zmiany

19.03.2015, Warszawa

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji organizowanej przez „Puls Biznesu”?

Podczas spotkania mówić będziemy nie tylko o dotychczas obowiązujących przepisach, ale i spodziewanych nowych regulacjach. W styczniu 2015 r. minęło 15 lat od uchwalenia Prawa zamówień publicznych. W tym czasie przepisy były zmieniane około 40 razy. Urząd Zamówień Publicznych przygotowuje nowe prawo, które zwiększyć ma przejrzystość przepisów.

"UZP dzięki nowym przepisom wdroży uchwaloną niedawno unijną dyrektywę przetargową. Zamierza wprowadzić obowiązkową komunikację elektroniczną między zamawiającymi i wykonawcami. Znacznie skróci to procedurę wymiany informacji. Do lamusa odejdzie też dyktat wyboru oferty na podstawie najniższej ceny. UZP zapowiada wprowadzenie kryteriów oceny ofert najkorzystniejszych ekonomicznie z punktu widzenia zamawiającego."

źródło: Puls Biznesu, 17. grudnia 2014 str. 3

Razem z praktykami procesu zamówień - przedstawicielami Instytucji Zamawiających oraz reprezentantami podmiotów walczących o zamówienie podsumujemy dotychczasowy dorobek prawny i skomentujemy spodziewane zmiany w świetle nowej dyrektywy.

W programie między innymi:

 • ocena dotychczasowych skutków ostatniej nowelizacji
 • nowe przesłanki regulujące wykluczenie wykonawców z postępowania
 • kwestia rażąco niskiej ceny w nowym orzecznictwie unijnym
 • nowe zasady korzystania z podmiotów trzecich
 • doniosła rola rzetelnego przygotowania do postępowania odwoławczego - case studies

Więcej informacji, szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy – konferencje.pb.pl
Masz pytanie? Napisz lub zadzwoń: szkolenia@pb.pl, 22 333 97 77

II Polski Kongres Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015

24 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.REAL.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w II Polskim Kongresie Prawa Budowlanego i Nieruchomości 2015. To szczególne wydarzenie branżowe dla wszystkich zainteresowanych prawem budowlanym i rynkiem nieruchomości osób, gromadzące najwybitniejszych polskich ekspertów w tych dziedzinach.

Wśród tematów Kongresu są m.in.:

• dokąd zmierza polskie mieszkalnictwo? – projekt ustawy o kasach mieszkaniowych, 

• kasy oszczędnościowo-budowlane u bliższych i dalszych sąsiadów Polski (m.in. RFN, Węgry, Czechy, Słowacja),

• aktualna tematyka „własności warstwowej” (legislacja, doświadczenia polskie i europejskie, postulaty de lege ferenda),

• najgorętsze kwestie legislacyjne dla sektora budowlano-nieruchomościowego,

• praktyczne skutki nowelizacji Prawa budowlanego,

• tzw. ustawa „deweloperska”, tzw. „ustawa krajobrazowa”, ustawa o korytarzach przesyłowych,

• ochrona gruntów rolnych,

• plany i programy mieszkaniowe (plany rządowe po MdM, Fundusz Mieszkań na Wynajem, mieszkania socjalne, senior housing, rola PPP),

• rynek kredytów hipotecznych.

Agenda Kongresu znajduje się tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/real2015-ii-polski-kongres-prawa-budowlanego-i-nieruchomosci-2015/real2015-agenda/

Uczestnicy Kongresu:

kadra zarządzająca oraz właściciele i prawnicy wewnętrzni spółek branżowych, prawnicy, przedstawiciele kancelarii prawnych i firm doradczych prowadzących praktykę w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości, przedstawiciele sektora publicznego, przedstawiciele świata nauki, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, dziennikarze branżowi, komentatorzy życia gospodarczego.

Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/real2015-ii-polski-kongres-prawa-budowlanego-i-nieruchomosci-2015/real2015-rejestracja/

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Rada Notarialna, Krajowa Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Izba Projektowania Budowlanego, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Centrum C-Law.org.

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015

12 marca 2015 r., Warszawa, hotel Polonia Palace

www.KongRes2015.allerhand.pl

Organizator: Instytut Allerhanda, www.allerhand.pl

Instytut Allerhanda ma zaszczyt być organizatorem drugiej edycji kongresu dedykowanego prawu restrukturyzacyjnemu. Wydarzenie stanowi jedyną tej rangi interdyscyplinarną (łączącą prawo z ekonomią) konferencję naukowo-praktyczną w Polsce. Celem organizatorów jest animowanie i kształtowanie debaty w zakresie kierunków rozwoju teorii i praktyki projektów restrukturyzacyjnych. Zależy nam także na kształtowaniu debaty na publicznym forum kongresowym rozumianej jako metodologicznie poprawna dyskusja przedstawicieli interesariuszy procesu restrukturyzacji, zmierzającej do wypracowania rozwiązań uwzględniających sprawiedliwą wypadkową interesów tychże uczestników.

II Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – KongRes 2015 jest niewątpliwie niezwykle doniosłym dla praktyków wydarzeniem. W przeddzień uchwalenia prawa restrukturyzacyjnego stanowi bowiem jedyne forum wymiany poglądów dotyczących trudności interpretacyjnych zawartych w projekcie ustawy. Innymi słowy – jeśli gdzieś warto poznać meandry prawa restrukturyzacyjnego, to właśnie tu! Co ważne, formuła kongresu pomyślana jest w ten sposób, by jego zawartość merytoryczna, idee, dyskusje i polemiki zostały utrwalone w formie merytorycznego raportu z wydarzenia, który – wzorem uprzednich tego typu wydarzeń organizowanych przez Instytut Allerhanda – stanowić może impuls dla ustawodawcy do zmierzenia się ze zidentyfikowanymi dysfunkcjami. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Wśród tematów Kongresu są m.in.:

 • restrukturyzacja sektora górniczego (czy konieczna jest zmiana prawa oprócz projektu prawo restrukturyzacyjne, dlaczego podejście systemowe może być niewystarczające, restrukturyzacja a pomoc publiczna, prawo upadłościowe a związki zawodowe),
 • transgraniczna restrukturyzacja grup spółek (obecne kierunki zmiany rozporządzenia 1346/2000, obecne kierunki rozwoju prawa modelowego (ONZ)),
 • prawo restrukturyzacyjne – stan obecny (zmiany w toku prac legislacyjnych — sprawozdanie ze stanu prac, Centralny Rejestr Upadłości, pozycja (prawa i obowiązki) doradców restrukturyzacyjnych w prawie restrukturyzacyjnym, uprawnienia wierzyciela wobec zagrożonego niewypłacalnością dłużnika w prawie restrukturyzacyjnym, pozycja dłużnika wobec potencjalnych działań wierzyciela),
 • konwersja w układzie – wnioski de lege lata.

Agenda Kongresu znajduje się tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/kongres2015-ii-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-kongres-2015/kongres2015-agenda/

Uczestnicy Kongresu:

kadra zarządzająca oraz właściciele i prawnicy wewnętrzni spółek branżowych, prawnicy, przedstawiciele kancelarii prawnych i firm doradczych prowadzących praktykę w zakresie prawa retsrukturyzacyjnego, przedstawiciele sektora publicznego, przedstawiciele świata nauki, regulatorzy rynku, nadzorcy publiczni, dziennikarze branżowi, komentatorzy życia gospodarczego.

Rejestracja tutaj: http://www.kongresy.allerhand.pl/kongresy/kongres2015-ii-polski-kongres-prawa-restrukturyzacyjnego-kongres-2015/14490-2/

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawują: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowa Izba Gospodarcza, Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw, Konfederacja Lewiatan, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Centrum C-Law.org.

*Za udział w Kongresie adwokaci oraz radcowie prawni będą mogli uzyskać punkty na poczet wykonania obowiązku doskonalenia zawodowego.

czwartek, 22 styczeń 2015 09:43

Nowi Partnerzy w Kancelarii Dentos

 

Mamy przyjemność poinformować, że trzy osoby awansowały na partnerów w kancelarii Dentons: Katarzyna Bilewska, Elżbieta Lis oraz Ewa Rutkowska-Subocz

Dentons K Bilewska  Katarzyna Bilewska kieruje zespołem sporów korporacyjnych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Posiada czternastoletnie doświadczenie zawodowe. Jako ekspert w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego doradza bankom, funduszom inwestycyjnym i inwestorom w sporach na etapie przedsądowym oraz reprezentuje ich w postępowaniach sądowych. Jest również profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, autorką około 150 publikacji z zakresu prawa gospodarczego.

Dentons E Lis  Elżbieta Lis jest członkiem zespołu prawa nieruchomości oraz szefem zespołu ds. obsługi klientów hiszpańskojęzycznych w warszawskim biurze Dentons. W swoim piętnastoletnim doświadczeniu zawodowym wyspecjalizowała się w wielkich transakcjach nieruchomościowych oraz hotelarskich, w tym joint venture oraz sprzedaży największych centrów handlowych w regionie. Prowadziła również pierwsze oferty publiczne spółek nieruchomościowych w Europie Centralnej.

Dentons E Rutkowska-Subocz  Ewa Rutkowska-Subocz kieruje praktyką ochrony środowiska i zasobów naturalnych. W swojej osiemnastoletniej praktyce wyspecjalizowała się w doradztwie firmom krajowym i zagranicznym we wszelkich aspektach prowadzenia działalności, związanych z ochroną środowiska oraz w  geologicznych i górniczych aspektach poszukiwania i wydobywania zasobów naturalnych. Ewa jest rekomendowana w tym zakresie przez rankingi Chambers Europe 2014 oraz Which Lawyer? 2012-2013.

Podsumowując ostatnie nominacje, Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający Dentons w Polsce skomentował: Te awanse to efekt spektakularnych sukcesów zawodowych i wieloletniego doświadczenia pań, które stały się ekspertami w swoich dziedzinach. Rozwiązując spory i wspierając inwestorów, pomagają w rozwoju ważnych dla Polski sektorów gospodarki, za co należą im się serdeczne gratulacje i podziękowania.

O Dentons

Dentons to globalna firma prawnicza dostarczająca klientom rozwiązania pomagające odnieść sukces na złożonym, globalnym rynku. Została utworzona przez międzynarodowe kancelarie Salans LLP oraz SNR Denton, a także kanadyjską – Fraser Milner Casgrain LLP (FMC). Zespół Dentons to ponad 2600 prawników w 75 biurach i 50 krajach Afryki, Azji i obszaru Pacyfiku, Kanadzie, Azji Środkowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, w Rosji i w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw, oraz w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Będąc wśród 20 największych globalnych kancelarii prawniczych (badanie: Acritas 2014 Global Elite Brand Index), Dentons rzuca wyzwanie istniejącym standardom obsługi prawnej oferując innowacyjność i najwyższą jakość świadczonych usług. Kancelaria obsługuje prywatne przedsiębiorstwa, spółki publiczne, rządy i agencje rządowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, start-upy oraz osoby prywatne na poziomie lokalnym, regionalnym i globalnym.

 

BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Samorząd Studentów WPiA UW już po raz piąty zapraszają na Prawnicze Targi Praktyk i Pracy.

W dniach 17-18 marca 2015 roku w budynku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie w holu głównym oraz sali wystawienniczej nr 0.97 zaprezentują się wystawcy tegorocznej edycji. Będą to nie tylko prestiżowe polskie i międzynarodowe kancelarie, ale również firmy ściśle związane z branżą prawną.

Dokładnie 60 dni dzieli nas od V edycji Prawniczych Targów Praktyk i Pracy.

Przed studentami i absolwentami prawa niepowtarzalna okazja spotkania się z potencjalnymi pracodawcami i uzyskania aktualnych informacji na temat pracy, praktyk i staży w branży prawnej. Uczestnictwo w Targach daje możliwość poznania kancelarii oraz firm obecnych na polskim rynku. Spotkanie z przyszłym pracodawcą, to także szansa na zapoznanie się z wymaganiami kwalifikacyjnymi oraz kompetencyjnymi, które są niezbędne do rozpoczęcia kariery zawodowej.

Dodatkowo podczas Prawniczych Targów Praktyk i Pracy będą odbywały się:

• szkolenia i warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków,

• Symulacja Rozprawy Karnej oraz Turniej Negocjacyjny,

• konkursy z nagrodami organizowane przez Wystawców,

• konsultacje i porady związane z karierą udzielane przez firmę BCSystems Legal Recruitment & Business Advisory,

• testy sprawdzające poziom i umiejętności Legal English.

Zachęcamy do śledzenia aktualności dotyczących Targów na stronie www.targiprawnicze.pl Znajdą tam Państwo wszelkie informacje dotyczące Wystawców, Patronów, Partnerów oraz atrakcji towarzyszących Targom.

Zapraszamy również do zapisywania się do newslettera Prawniczych Targów Praktyk i Pracy: http://targiprawnicze.pl/newsletter. Będziemy w nim na bieżąco informować o wszelkich zmianach dotyczących Targów.

 

Więcej informacji: http://targiprawnicze.pl

Gościem specjalnym Arbitrażowego Forum Młodych organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie profesor Bernard Hanotiau partner w brukselskiej kancelarii Hanotiau & van den Berg. Jest on jednym z czołowych specjalistów od arbitrażu międzynarodowego. 

Spotkanie Arbitrażowe Forum Młodych odbędzie się w 20 stycznia 2015 r. w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Pierwsze spotkanie z tego cyklu rozpocznie się  oficjalną prezentacją polskiej wersji „Wytycznych Young ICCA w sprawie sekretarzy trybunałów arbitrażowych” oraz specjalnego numeru Biuletynu Arbitrażowego. Najnowszy numer Biuletynu został nie tylko poświęcony młodym adeptom arbitrażu lecz również przez nich w całości przygotowany. Otwarcia tej części spotkania dokona mecenas Marek Furtek, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Anna Tujakowska z kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak przedstawi Biuletyn wraz z polską wersją Wytycznych Young ICCA dotyczących sekretarzy trybunału. Grupę Badawczą Young ICCA będzie reprezentować Ulrike Gantenberg z kancelarii Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Podczas drugiej części spotkania w ramach Arbitrażowego Forum Młodych gościem specjalnym będzie prof. Bernard Hanotiau, partner w brukselskiej kancelarii Hanotiau & van den Berg. Profesor Hanotiau w swojej ponad 30 letniej karierze był zaangażowany w ponad 350 postępowań arbitrażowych, w ramach których występował zarówno, jako pełnomocnik stron, jak i arbiter. Profesor Hanotiau jest profesorem na wydziale prawa Uniwersytetu w Louvain (Belgia), gdzie wykłada arbitraż międzynarodowy. Jest autorem wielu publikacji z zakresu arbitrażu międzynarodowego oraz międzynarodowego prawa handlowego (m.in. „Complex Arbitrations: Multiparty, Multicontract, Multi-issue and Class Actions” Kluwer 2006). Profesor Hanotiau podczas spotkania w Warszawie podzieli się swoimi doświadczeniami w zakresie organizowania postępowań arbitrażowych, zarówno z punku widzenia pełnomocnika stron, jak również doświadczonego arbitra.

Spotkanie w ramach Forum poprowadzi mecenas Justyna Szpara z kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy. Po tym spotkaniu SA KIG zaprasza również na zamknięte warsztaty związane z praktycznymi aspektami pracy sekretarza trybunału arbitrażowego.


Dodatkowe informację dotyczące Arbitrażowego Forum Młodych znajdują się również na stronie internetowej SA KIG: www.sakig.pl.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu - prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów - realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.  

Kancelaria DLA Piper informuje, że z dniem 12 stycznia 2015 r. do zespołu 

w Warszawie dołączyła mec. Beata Mrozowska-Bartkiewicz, która objęła stanowisko Counsel'a w departamencie ds. postepowań spornych i spraw regulacyjnych,
w ramach którego będzie rozwijać praktykę ubezpieczeniową.

Beata Mrozowska-Bartkiewicz jest radcą prawnym, absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Przed dołączeniem do DLA Piper była związana zawodowo z Polską Izbą Ubezpieczeń, gdzie odpowiadała za nadzór nad kwestiami legislacyjnymi dotyczącymi działalności ubezpieczeniowej w Polsce. Wcześniej pełniła funkcję dyrektora Działu Prawnego w Pramerica Życie TUiR, współpracowała też z inną międzynarodową kancelarią prawną, w której zajmowała się obsługą instytucji finansowych, głównie zakładów ubezpieczeń. W latach 1990-2000 pracowała
w Ministerstwie Finansów m.in. na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Systemu Bankowego i Instytucji Finansowych oraz Departamentu Ubezpieczeń. Jest autorką i współautorką licznych publikacji poświęconych regulacjom prawnym dotyczącym ubezpieczeń i instytucji finansowych. 

warsztaty

PRAWNE ASPEKTY UMÓW WDROŻENIOWYCH NA SYSTEMY IT

Realizacja projektów związanych z wykonaniem i dostarczeniem oprogramowania na zamówienie oraz z wdrażaniem systemów informatycznych zawsze wiąże się z ryzykiem prawnym i biznesowym  po stronie zamawiającego. Zamawiający często narażony jest na wymuszanie odbioru nie w pełni gotowego systemu, problemy z egzekwowaniem odpowiedzialności za błędy czy wywieranie presji np. przez groźbę wypowiedzenia udzielonej licencji. Dobrze przygotowana umowa może jednak znacznie ograniczyć to ryzyko.

Zapraszamy na warsztaty, których celem jest zapoznanie uczestników z najczęściej spotykanymi w praktyce pułapkami umów IT i sposobami ich unikania. Warsztaty skierowane są przede wszystkim do praktyków zawodowo związanych z wdrożeniami systemów IT po stronie zamawiającego i wykonawcy: prawników wewnętrznych o zewnętrznych, kadry menadżerskiej wyższego i średniego szczebla, dyrektorów działów IT i osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami IT oraz kierujących projektami związanymi z wdrażaniem produktów informatycznych.

W programie m.in.:

 • Produkty informatyczne wchodzące w skład systemu IT
 • Umowa o wdrożeniu systemu IT – umowa o dzieło czy o świadczenie usług?
 • Przeniesienie praw autorskich czy licencja? Różne punkty widzenia wykonawcy i zamawiającego
 • Odbiór systemu IT – konsekwencje prawne i sposoby ego przeprowadzania
 • Outsourcing produktów informatycznych i hosting aplikacji z punktu widzenia prawa autorskiego

Warsztaty to efektywnie wykorzystany dzień, w ciągu którego  uzyskają Państwo praktyczną wiedzę, przydatną w codziennej pracy zawodowej. Podczas warsztatów dowiedzą się Państwo, gdzie tkwią obecnie podstawowe zagrożenia prawne i biznesowe, związane z wdrożeniem systemów IT oraz poznają Państwo sposoby ich unikania. Warsztaty to również możliwość uczestnictwa w dyskusji i zadawania pytań ekspertom oraz wymiana doświadczeń z innymi osobami w branży.

Formuła warsztatowa umożliwia aktywny udział słuchaczy, przez co na bieżąco można uzyskać odpowiedź prowadzącego na każde pytanie i wymienić swoje spostrzeżenia z innymi uczestnikami warsztatu. Uczestnicy otrzymają prezentację, dodatkowy materiał pisemny obejmujący zagadnienia omawiane w czasie warsztatów oraz certyfikat udziału w warsztatach.

Warsztaty odbędą się 4 lutego 2015 r. w Warszawie.

Więcej informacji: wydarzenia.nf.pl