Używamy plików Cookies dla zapewnienia poprawnego działania strony. Zgodnie z prawem, musimy zapytać Cię o zgodę. Proszę, zaakceptuj pliki Cookies i pozwól tej stronie działać poprawnie.
Korzystając z naszej strony akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.

Wyszukaj na naszej stronie

Rozszerzone raportowanie niefinansowe

Oceń ten artykuł
(1 głos)

2017.05.29 raportowanie750x100

Rok 2017 to okres, w którym wiele spółek w Polsce będzie musiało podjąć decyzje dostosowujące ich dotychczasowy model sprawozdawczości do wymogów określonych w nowych przepisach, tj. w zmienionej Ustawie o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów ws. informacji bieżących i okresowych. Zmiany te płyną z Dyrektywy 2014/95/UE ws. ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy. Wiele z podmiotów objętych obowiązkiem rozszerzonego raportowania niefinansowego po raz pierwszy ujawni te informacje w sprawozdaniach po zakończeniu 2017 r.

Obecnie przed spółkami podlegającymi nowym przepisom szereg decyzji – jakie dane niefinansowe powinny zaraportować, jak i w jakim zakresie je sprawnie i rzetelnie pozyskać oraz w jakiej formie je ostatecznie przedstawić. Tym zagadnieniom będzie poświęcone dwudniowe wydarzenie – konferencja połączona z praktycznymi zajęciami warsztatowymi.

Ministerstwo Finansów szacuje, iż w Polsce nowym wymogom w zakresie ujawniania rozszerzonych informacji niefinansowych podlegać będzie ok. 300 podmiotów, jednak ze zmianami muszą się liczyć także ich kontrahenci.

Przepisy wskazują, iż obowiązkiem objęte będą tzw. Jednostki Zainteresowania Publicznego, czyli banki, zakłady ubezpieczeń, emitenci, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, jednostki ubiegające się o dopuszczenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych EOG, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, krajowe instytucje płatnicze oraz instytucje pieniądza elektronicznego. Nowe wymogi dotyczyć będą także dużych grup kapitałowych, w których jednostką dominującą jest JZP. W każdym z tych przypadków do oceny, czy dany podmiot podlega zmienionym przepisom, będą miały zastosowanie odpowiednie kryteria określające skalę prowadzonej działalności, tj. liczba zatrudnionych pracowników oraz wielkość przychodów lub aktywów.

O ile nowe wymagania precyzują kryteria zaliczenia spółki do grona firm objętych obowiązkiem rozszerzonego raportowania, o tyle sam zakres ujawnianych informacji niefinansowych wskazany jest na tyle ogólnie, iż każdy z podmiotów będzie musiał przeprowadzić analizę ich doboru pod kątem adekwatności i istotności. A zakres tej analizy jest dość szeroki, bo obejmuje zagadnienia środowiskowe, społeczne i pracownicze, poszanowanie praw człowieka oraz przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu. Spółki będą udzielały odpowiedzi na pytania o stosowane w tym zakresie polityki oraz zidentyfikowane ryzyka i sposoby zarządzania nimi w celu ich ograniczenia.

Tematy te powinny znaleźć się także w kręgu zainteresowania firm współpracujących ze spółkami objętymi nowymi wymogami, ponieważ część z nich będzie dążyła do przedstawienia podejścia do wspomnianych kwestii w swoich łańcuchach dostaw. Spowoduje to konieczność dostarczenia takiemu kontrahentowi pewnych rozszerzonych informacji sprawozdawczych.

Ujawnianie rozszerzonych informacji niefinansowych niesie wiele korzyści zarówno dla firm objętych tym obowiązkiem, jak i dla wszystkich zainteresowanych ich działalnością i uzyskiwanymi przez nie wynikami. Transparentne i zobiektywizowane informacje z tego zakresu będą ważną informacją zarządczą oraz staną się wartościowe dla partnerów biznesowych i klientów, inwestorów i analityków, instytucji nadzorujących i regulatorów, ale także dla przyszłych pracowników i członków społeczności lokalnych, w których te firmy funkcjonują. Im samym zaś pomoże to lepiej zarządzać tak ważnymi kwestiami i dzięki temu podnosić spółkom swoją konkurencyjność.

Tym wszystkim zagadnieniom poświęcona będzie konferencja, podczas której dowiemy się:

 • jak interpretować nowe obowiązki,
 • jak najlepiej się do nich przygotować,
 • jaki standard i format sprawozdawczości przyjąć,
 • oraz w jaki sposób udoskonalić swoją działalność, by zwiększyć wartość firmy.

Adresatami wydarzenia są m.in.:

 • Członkowie zarządów i dyrektorzy finansowi spółek objętych nowymi wymogami;
 • Osoby odpowiedzialne za zarządzanie i analizę ryzyka w obszarach wskazanych przez Dyrektywę 2014/95/UE (kwestie środowiskowe, społeczne i pracownicze, prawa człowieka, przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu);
 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie w firmach zasad społecznej odpowiedzialności i raportowanie społeczne;
 • Osoby odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działania firmy z przepisami prawa i dobrowolnie przyjętymi zobowiązaniami (compliance);
 • Biegli rewidenci;
 • Osoby reprezentujące firmy współpracujące lub ubiegające się o współpracę z podmiotami objętymi nowymi wymogami.

ORGANIZATOR: Puls Biznesu

KONTAKT:

Tel: 22 333 97 77

e-mail: szkolenia@pb.pl

www: http://konferencje.pb.pl/konferencja/1066,rozszerzone-raportowanie-niefinansowe,rozszerzone-raportowanie-niefinansowe

Dodatkowe informacje

 • Data wydarzenia: poniedziałek, 12 czerwiec 2017
 • Miejsce wydarzenia: Warszawa
K2_READED 1492 razy